BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozkrut Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007
Foreign Direct Inyestments in Westpomeranian Region in 2002-2007
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 149-163, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Analiza danych statystycznych
Foreign investment, Industrial production location, Statistical data analysis
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Od kilkudziesięciu lat obserwujemy szybki wzrost inwestycji zagranicznych, które są jedną z form międzynarodowego transferu kapitału. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie rozmiaru inwestycji zagranicznych w województwie zachodniopomorskim na tle Polski w latach 2002-2008, w szczególności rozpoznanie skali i struktury podmiotów z udziałem zagranicznym według wielkości oraz kierunków pochodzenia zainwestowanego kapitału. (fragment tekstu)

The paper aims at presenting the scale of foreign investments in Westpomeranian region in the period of 2002-2008, in particular by depiction of the size and the structure of foreign investors and their origin, compared with similar analysis for other regions and the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ancyparowicz G., Fundusze i towarzystwa inwestycyjne po kryzysie na rynku subprime, Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Finansów.
  2. Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Finansów.
  3. Błuszkowski J., Garlicki J., Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie PAIZ przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, Warszawa 2008.
  4. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2005, 2006, 2007, 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  5. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS.
  6. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Badania atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski 2006, Gdańsk 2006.
  7. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski spadł o 16 proc, "Gazeta Wyborcza" 12.02.2010.
  8. NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce.
  9. Sadowska-Cieślak E., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla polskiej gospodarki, w: Znaczenie kapitału zagranicznego dla polskiej gospodarki. Zeszyty BRE Bank -Case, Warszawa 2000.
  10. Szczecin w liczbach. Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu