BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza zmienności implikowanej opcji na WIG20 w latach 2008-2009
Analysis of the Implied Volatility of the Option on WIG20 in 2008-2009 Years
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 229-240, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Instrumenty pochodne, Spółki giełdowe, Indeks giełdowy, Zmienność
Derivatives, Stock market companies, Stock market indexes, Variability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rynkowa zmienność implikowana {market implied volatility) standardowej opcji europejskiej jest zmiennością instrumentu podstawowego, na który ta opcja opiewa, wyliczaną na podstawie rynkowej ceny opcji przy zastosowaniu formuły Blacka-Scholesa-Mertona (BSM. Zgodnie z założeniami modelu BSM zmienność jest stała, tzn. zmienność implikowana nie powinna zmieniać się w czasie, a także opcje na ten sam instrument podstawowy powinny mieć taką samą zmienność implikowaną, niezależnie od ich cen wykonania czy terminów wygasania. Na rynku rzeczywistym można jednak obserwować istotne różnice w zmienności implikowanej. Opcje różniące się tylko i wyłącznie ceną wykonania mają zmienność implikowaną układającą się zwykle w kształt skośnego uśmiechu, co określane jest jako uśmiech zmienności (volatility smile)... Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników analizy kształtowania się zmienności implikowanej względem cen wykonania opcji oraz związek zmienności z kształtowaniem się indeksu WIG20 (fragment tekstu)

Market implied volatility of standard European option is a volatility of the underling instrument calculated on the basis of the market price of the option at using the Black-Scholes-Merton formula. The aim of this paper is to pay attention to the implied volatility smile and the skew as well as the volatility-index relationship. Presented results of the empirical research refer to the option on WIG20 in period 2008-2009. The author made interpretation and the assessment of the smile and skew of the Volatility as well as the negative influence of the index on the volatility on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Alexander C, Market Risk Analysis. Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments, John Wiley&Sons, England 2008.
  2. Bittman J.B., Trading Options as a Professional, MacGraw-Hill, New York 2009.
  3. Chance D.M., An Introduction to Derivatives & Risk Management, Thomson South-Western, Ohio 2004.
  4. Derman E., Volatility regimes, "Risk" 1999, vol. 12(4).
  5. Fouque J., Papanicolaou G., Sircar K.R., Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
  6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2007.
  7. Natenberg S., Option Volatility & Pricing, McGraw-Hill, New York 1994.
  8. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu