BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewkowicz-Grzegorczyk Katarzyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Progresja podatkowa a redystrybucja dochodów
Tax Progression vs. Income Redistribution
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 439-448, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Redystrybucja dochodów, Nierówności płacowe, Podatki
Redistribution of income, Wage disparities, Taxes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wyniki badań empirycznych potwierdzają, że w krajach UE system podatkowy może być ważnym instrumentem redystrybucji dochodu. Jednocześnie stopień redystrybucji nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Artykuł prezentuje rozważania na temat wpływu progresji podatkowej na zmniejszanie nierówności dochodu w Polsce i wybranych krajach UE.(abstrakt oryginalny)

The results of empirical research confirm that the tax system may be an important instrument of income redistribution in EU countries. However, the level of redistribution varies from country to country. The article presents reflections on the redistributive impact of tax progression in reducing income inequality in Poland and selected EU countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aksman E., Redystrybucja dochodów i jej wpływ na społeczny w Polsce w latach 1995-2007, WUW, Warszawa 2010.
 2. Aronson R.J., Lambert P.J., Decomposing the Gini coefficient to reveal the vertical, horizontal, and reranking effects of income taxation, \"National Tax Journal\" vol. 47, no. 2, June 1994.
 3. Bird R.M., Zolt E.M., Redistribution via Taxation: The Limited Role of The Personal Income Tax in Developing Countries, University of California, Los Angeles School of Law, Law & Economics Research Paper no. 05-22, 2005.
 4. Dziemianowicz R.I., Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, UwB, Białystok 2007.
 5. Fraser N., Honneth A., Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 6. Gajl N., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1992.
 7. Gaudement P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 8. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
 10. Kaplow L., Taxation and Redistribution: Some Clarifications, Discussion Paper no. 424, Harvard Law School Cambrige, 06/2003.
 11. Kasprzyk B., Wojnar J., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim, Zeszyt nr 17, Rzeszów 2010.
 12. Kośny M., Podatki a dobrobyt społeczny, AE, Wrocław 2007.
 13. Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A., Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 14. Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2003.
 15. Radziukiewicz M., Wpływ nierówności i redystrybucji dochodów na konsumpcję gospodarstw domowych, IBRKK, Warszawa 2010.
 16. Radziukiewicz M.J., Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje? Kto traci?, PWE, Warszawa 2011.
 17. Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 18. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 19. Walasik A., Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
 20. Weisbach D.A., Taxes and Torts in the Redistribution of Income, LAW & ECONOMICS WORKING PAPER NO. 148, Chicago 2002.
 21. www.gwiazdowski.blogbank.pl/2008/04/18/edukacji-ciag-dalszy-funkcje-podatkow, data dostępu 03.02.2012 r.
 22. Zaidi S., Main Drivers of Income Inequality in Central European and Baltic Countries, Policy Research Working Paper 4815, Research Support Team, January 2009.
 23. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 24. Żyżyński J., Progresywny system podatkowy jako czynnik spójności ekonomicznej gospodarki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt nr 12, Rzeszów 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu