BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolski Rafał (Uniwersytet Łódzki), Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Inwestycje towarzystw ubezpieczeniowych na rynku nieruchomości - Polska na tle innych państw
Insurance Companies' Investment in Real Property Market : Poland Compared to Other Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 263-276, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Inwestycje finansowe, Rynek nieruchomości, Dywersyfikacja ryzyka
Insurance companies, Financial investment, Real estate market, Risk spreading
Note
streszcz., summ..
Abstract
Towarzystwa ubezpieczeniowe są znaczącym inwestorem instytucjonalnym, a podejmowane przez nie decyzje inwestycyjne są istotne dla rynku finansowego. Wśród różnych typów inwestycji realizowanych przez te podmioty, tradycyjnie wskazuje się nieruchomości jako swoiste dopełnienie portfeli inwestycyjnych, umożliwiające lepszą dywersyfikację ryzyka. Jednakże w Polsce w latach 2000-2009 nieruchomości odgrywały jedynie marginalną pozycję w strukturze przeciętnego portfela inwestycyjnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to ważne, ponieważ aktywność inwestycyjna dotyczy coraz większych kwot i mogłaby stymulować rozwój rynku nieruchomości. Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce w końcu 2009 r. posiadały aktywa o wartości 138,78 mld PLN, podczas gdy w końcu 2001 r. było to 47,28 mld PLN. Skumulowana wartość inwestycji w końcu 2009 r. wyniosła 94,99 mld PLN, co jest znaczącą różnicą w porównaniu z danymi opisującymi stan na koniec 2001 r. - było to bo wiem wtedy 38,54 mld PLN. Rosnąca wartość aktywów towarzystw ubezpieczeniowych, a w tym inwestycji, powoduje konieczność wypracowania właściwej polityki inwestycyjnej tych podmiotów. (fragment tekstu)

Insurance companies are one of major institutional investors, and their investment decisions are important for financial markets. Among the different types of investments, traditionally property is indicated as component of investment portfolios, enabling better risk diversification. The authors examine the share of real property in investment portfolios of insurance companies in the United States, Great Britain and Germany to analyze share of investment in real property made by the Polish insurance companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Biuletyn PUNU - Wyniki Sektora Ubezpieczeń za rok 2000.
 2. Bond, M., Seiler, M., Real Estate Returns and Inflation: An Added Variable Approach, "Journal of Real Estate Research" 1998, Vol. 15, Issue 3.
 3. Brown G.R" Property Investment and the Capital Markets, E.&F.N Spon, London 1991.
 4. Brown G., Schuck E, Optimal portfolio allocations to real estate, "Journal of Real Estate Portfolio Management" 1996, Vol. 2, No.l.
 5. Czerwińska T., Działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń na rynku nieruchomości w Polsce, w: Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T.G. Geurts, P. Lorens, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2007.
 6. Czerwińska T., Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 7. Czerwińska T., Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych. Wydawnictwo.Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 8. , . Ennis R., Burik B., Pension fund real estate investment under a simple equilibrium pricing model, "Financial Analysts Joumal" 1991, No. May-June.
 9. Fogler, H., 20 per cent in Real Estate: Can Theory Justify It? "Journal of Portfolio Management" 1994.
 10. Handbuch Immobilien-Investition, red. K.W. Schulte, S. Bone-Winkel, M. Thomas, R. Mueller, Verlag, Koeln 2005.
 11. Hoesli M., Hamelink F., An examination of the role of Geneva and Zurich housing in Swiss institutional portfolios, "Journal of Property Valuation and Investment" 1997, vol. 15(4).
 12. Hoesli M., Lekander J., Witkiewicz W., Real Estate in the Institutional Portfolio: A Comparision of Suggested and Actual Weights, "Journal of Altemative Investments" 2003.
 13. Krzemień K., Działalność inwestycyjna firm ubezpieczeniowych - wybrane aspekty, w: Ekonomika inwestowania. Aspekty finansowe i ekologiczne, red. H. Hanzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 14. MacGregor B.D., Nanthakumaran N., The allocation to property in the multi-asset portfolio: the evidence and theory reconsidered, "Journal of Property Research" 1992, vol. 9(1).
 15. Mueller, A.G., Mueller G.R., Public and Private Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio,"Journal of Real Estate Portfolio Management" 2003, vol. 9.
 16. Raporty KNF 2006-2008.
 17. Roczniki ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2001-2005, KNUiFE.
 18. Sanders J.G., An Updated Look at Asset Allocation: Private and Public Real Estate in a Mixed-Asset Class Portfolio, Institute for Fiduciary Education, 1998.
 19. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 1996 r. nr 11,poz. 62 z póź. zm.
 20. , Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 124, poz. 1151, z póź. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu