BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczyńska-Adamczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ekonomiczne konsekwencje obowiązków przewoźników lotniczych w zakresie praw pasażerów, wynikające z wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 67-80
Keyword
Transport lotniczy, Odpowiedzialność przewoźnika, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Air transport, Carriers' liability, Judgments of the European Court of Justice
Abstract
Celem wprowadzenia Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, było podniesienie standardów ochrony pasażerów podróżujących drogą lotniczą. Środki przyjęte do realizacji tego celu zapewniły od chwili jego wejścia w życie ochronę praw pasażerów na wysokim, niespotykanym dotąd poziomie.(...) Pomimo ponadpięcioletniego obowiązywania przepisów Rozporządzenia, nadal powstają liczne wątpliwości interpretacyjne (...). Rozstrzyganie tych wątpliwości należy do ETS, którego rola w zakresie interpretacji przepisów prawa europejskiego ma pierwszorzędne znaczenie. Orzecznictwo ETS, w którym panuje - zgodna z ogólnoeuropejską - tendencja do umacniania ochrony praw konsumentów w duchu komercjalizacji dóbr osobistych, znacznie rozszerzyło zakres obowiązków i ciężarów przewoźników.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dz.Urz. L nr 46.
 2. Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady o stosowaniu rozporządzenia 261/2004
 3. Dz.U. 2007, nr 37.
 4. Wyrok TSWE z dnia 22.12.2008 w sprawie C 549/07,Friederike Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia. Dz.U. C 2009 nr 44
 5. Wyrok TSWE z dnia 19.11.2009 w sprawach połączonych C 402/07 i C 432/07, Christofer Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH oraz Stefan Boeck, Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA. Dz.U. C 2010 nr 24
 6. Komunikat prasowy z dnia 30.03.2011 r., www.ryanair.com
 7. www.europa.eu.pol/trans
 8. www.ulc.gov.pl
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010
 10. Polkowska M., Szymajda I.: Konwencja Montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa 2004.
 11. Evaluation of Regulation 261/2004, final report, February 2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu