BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsior Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Poziom konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w segmencie klientów indywidualnych
The Level of Competition In The Individual Clients Segment of the Mutual Funds Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 349-361, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Klienci indywidualni, Konkurencja, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Capital market, Investment funds, Individual clients, Competition, Investment fund companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Fundusze inwestycyjne są bardzo ważnym uczestnikiem rynku kapitałowego. W ciągu kilku ostatnich lat systematycznie rosło zainteresowanie inwestorów indywidualnych lokowaniem środków za ich pośrednictwem. Wzrost popularności funduszy inwestycyjnych był wprost proporcjonalny do osiąganych przez nie wyników historycznych. W rezultacie kryzysu finansowego nastąpił gwałtowny odwrót od wszelkich form ryzykownych inwestycji, w tym również dokonywanych przez przedsięwzięcia zbiorowego inwestowania. Ekstremalnym wahaniom nastrojów inwestorów towarzyszył silny wydźwięk medialny i społeczny. Odwrót od funduszy inwestycyjnych wpłyną na powrót popularności klasycznych form inwestowania. Celem niniejszego referatu jest próba identyfikacji nieefektywności występujących na rynku funduszy inwestycyjnych w kontekście inwestycji dokonywanych przez klientów indywidualnych. Główną tezą referatu jest stwierdzenie, że niska konkurencja w sektorze TFI determinuje decyzje inwestycyjne klientów detalicznych i obniża efektywność inwestowanych przez nich środków. Dla weryfikacji wskazanej tezy dokonano analizy rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem modelu Portera. (fragment tekstu)

Porters's five competitive forces model could be very effective tool to measure the intensity of the competition within TFI sector. However, it requires to divide mutual funds market into specific segments and to review the market according to Porter's methodology. During the analysis fundamental factors determining the level of competition intensity as well as the market structure were identified. Classic oligopoly and flow-performance relationship are the key elements encouraging TFI to take additional risk, not only within marketing strategy but also when taking investment decisions. The lack of independent advisory fosters mutual funds distributors and clients conflict of interests. Stated occurrence of pointed market failures is the consequence of distribution channels monopolization as well as a strong flow-performance relationship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brown K.C., Harlow W.V., Starks L.T., Of tournaments and temptations: An analysis of managerial incentives in the mutual fund industry, ,Journal of Finance" 1996, vol. 51.
 2. Chevalier J., Ellison G., Risk taking by mutual funds as a response to incentives, "Journal of Political Economy" 1997, vol. 105.
 3. Chudzyńska N., Banki i pośrednicy finansowi znów chcą coraz więcej pieniędzy od TFI, "Parkiet" 17.04.2010.
 4. Dziawgo L., Private Banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 5. Ferreira M.A., Keswani A., Miguel A.F., Ramos S.B., The Flow-Performance Relationship Around the World, October 2009.
 6. Khorana A., Servaes H., Tufano P., Mutual funds fees around the world, July 2007, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=901023.
 7. Komisja Nadzoru Finansowego, Raport dotyczący działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2008 r. oraz w I półroczu 2009 r., www.knf.gov.pl.
 8. Komisja Nadzoru Finansowego, Sytuacja finansowa towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2007 r. iw I półroczu 2008 r., www.knf.gov.pl.
 9. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 10. www.izfa.pl
 11. www.knf.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu