BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tusińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dylematy pojmowania i pomiaru rozwoju społeczno-ekonomicznego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 160-176, Rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Rozwój społeczno-gospodarczy, Badanie zjawisk ekonomicznych
Economic growth, Social economic development, Economic phenomenon research
Abstract
Opracowanie składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej z nich skoncentrowano się na definicjach wzrostu i rozwoju gospodarczego, a także rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ponadto wskazano relacje między gospodarką a społeczeństwem oraz podkreślono konieczność interdyscyplinarności podejścia do omawianego tematu. W części drugiej wskazano najważniejsze trudności, przed jakimi staje badacz oraz wytyczono wskazówki, zgodnie z którymi winien podążać. Nie bez znaczenia jest obecność teorii ekonomicznych, na których badacz może się opierać, dlatego przedstawiono wybrane teorie rozwoju. Ekonomii jako nauce często zarzuca się nadmierne oderwanie od rzeczywistości. Należy zatem znaleźć taką teorię, która najdokładniej wyjaśniałaby zjawiska i procesy zachodzące we współczesnej gospodarce. W przypadku badania rozwoju społeczno-gospodarczego trafne wydaje się podejście ewolucyjne. Charakterystyce tego podejścia poświęcona jest trzecia część niniejszego opracowania. W ostatniej części próbuje się zidentyfikować najważniejsze czynniki decydujące o poziomie rozwoju.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abramovitz M.: Thinking about growth. W: Thinking about growth and other essays on economic growth & welfare. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney 2004.
 2. Woźniak M.G.: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2008.
 3. Dobrska Z.: Pojęcie rozwoju gospodarczego - analiza wstępna. W: Rozwój w dobie globalizacji. Red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. PWE, Warszawa 2010.
 4. Kieniewicz B., Lorenowicz U.: Teorie rozwoju społecznego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
 5. Marciniak S.: Innowacje i rozwój gospodarczy. Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 6. Pangsy-Kania S.: Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 7. Bieńkowski W., Weresa M., Radło J.: Ocena zmian znaczenia czynników konkurencyjności w ujęciu horyzontalnym: przesłanki polityki wzmacniania konkurencyjności. W: Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD.
 8. Aspekty konkurencyjności gospodarki. Materiał przygotowany na konferencję w ramach prac nad NPR na lata 2007-2013. Lublin, 20.09.2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 9. Pajestka J.: Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu. PWE, Warszawa 1981.
 10. Gilejko L.: Społeczeństwo a gospodarka. socjologia ekonomiczna. SGH, Warszawa 2005.
 11. Kietliński K.: Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Krdynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
 12. Krzysztofek K., Szczepański M.S.: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 13. Morawski W.: Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. PWN, Warszawa 2001.
 14. Bittner I.: Homo oeconomicus. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2009.
 15. Drucker P.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność, Warszawa 1995.
 16. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internalizacja przedsiębiorstwa. Diffin, Warszawa 2008.
 17. Glapiński A.: Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją. SGH, Warszawa 2006.
 18. Stankiewicz W.: Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wyd. II rozszerz. Wydawnictwo Prywatnej wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa 2007.
 19. Hodgson G.M.: The Evolution of Institutional Economics. Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism. Routledge, London, New York 1998.
 20. Veblen T.: The Place of Science in Modern civilization and Other Esseys. General Books 1919/2010.
 21. Hamilton D.: Evolutionary Economics. A Study of Change in Economic Thought. With a New Introduction by the author. Transaction Publishers, New Bunswick, London 2008.
 22. Mikosik S.: Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. PWN, Warszawa 1993.
 23. Granstrand O.: The Shift Towards Intellectual Capitalism - the Role of Infocom Technologies. "Research Policy" 2000, No. 29.
 24. Dopfer K., Potts J.: The General Theory of Economic Evolution. Routledge, London, New York 2008.
 25. Fagerberg J., Verspagen B.: Technology-gaps, innovation-diffusion and transformation: an evolutionary interpretation. "Research Policy" 2002, No. 31.
 26. Fagerberg J.: The dynamics of technology, growth and trade: A. Schumpeterian perspective. "Working Paper" 2003, No.25.
 27. Nagel E.: Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych. PWN, Warszawa 1970.
 28. Misala J.: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. SGH, Warszawa 2005.
 29. Kacprzyk A.: Konkurencyjność gospodarki polskiej - mierniki, uwarunkowania, tendencje. W: Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Red. W. Kasperkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 30. Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J.: Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 31. Grosse T.G.: Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 32. Rostow W.W.: Why the Poor /get Richer, and the Rich Slow Down. Essays in tha Marshallian Long Period. MacMillan, New York, London 1980.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu