BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grenda Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce w latach 2007-2009
The Closed-Ended Funds Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 363-375, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne
Capital market, Investment funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wraz z rozwojem rynku funduszy inwestycyjnych wzrasta znaczenie funduszy, których strategia inwestycyjna jest bardziej dopasowana do potrzeb konkretnych inwestorów. Rosnąca wiedza na temat produktów inwestycyjnych oraz coraz szersza gama produktów oferująca akceptowalne ryzyko, doprowadzają do wzrostu zainteresowania podmiotów poszczególnymi instrumentami finansowymi, w tym zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Artykuł ma charakter wprowadzający do tematyki rynku funduszy inwestycyjnych, a jego głównym celem jest analiza dynamiki i struktury rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Analiza została przeprowadzona w oparciu o informacje dotyczące wycen poszczególnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyników finansowych osiągniętych przez certyfikaty inwestycyjne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w okresie 2007-2009. W pracy wykorzystane zostały również dane dostępne na stronach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. (fragment tekstu)

The main aim of the article is analysis of the closed-ended investment funds market in Poland in 2007-2009. The article presents the tree parts. The first part describes characteristics of investment certificate and indicates main differences between open-ended and closed-ended funds. In the second part the author made research about the closed-ended investment funds market, also presents changes in funds amount and describe investment fund companies which are in the ascendant in closed-ended management. The third part shows the short analysis of rate of return, assets and risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997.
 2. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CedeWu, Warszawa 2008.
 3. Dębski W., Fundusze inwestycyjne w Polsce, w: Rynki kapitałowe, red. W. Bień, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 4. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Jacobs D.P., Farwell L.C., Neave E.H., Financial institutions, Homewood, Irwin 1972.
 6. Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Zakamycze, Kraków 1998.
 7. Krupa D.M., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. Raport Aktywa funduszy inwestycyjnych 31.12.2007 i 31.12.2008, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl.
 9. Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce, Opracowanie dla Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami, Analizy Online, Warszawa 2010.
 10. Saunders A., Cornett M.M., Financial market and institutions: a modern perspective, McGraw-Hill Irwin, Boston 2001.
 11. Tarczyński W., Rynki kapitałowe - Metody ilościowe, t. 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 12. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
 14. www.analizy.pl; www.fundusze.wp.pl; www.gpw.pl; www.izfa.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu