BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyhdalewicz Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Rezerwy na zobowiązania jako szczególne źródło finansowania aktywów - identyfikacja i wycena w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego
Provisions for Liabilities as Particular Sources of Assets Financing - Identification and Valuation According to Polish Accountinc Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 45-60, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rezerwy, Polityka rachunkowości, Wycena, Polityka bilansowa
Reserves, Accounting policy, Valuation, Balance sheets policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł jest poświęcony rozważaniom na temat istoty szczególnej kategorii systemu rachunkowości, jaką są rezerwy na zobowiązania, przedstawienia ich klasyfikacji i prezentacji w bilansie oraz sposobów wyceny we­dług polskiego prawa bilansowego. Regulacje prawne przyznają jednostce możliwość wyboru zasad tworzenia, wykorzystania i rozwiązywania rezerw w przyjętej przez nią polityce rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The article presents some issues connected with a special category of accounting - provisions for liabilitics as a sourcc of financing. It dcscribes the term "provision", classification, provisioning, valuation melhods and their presentation in a balance sheet according to Polish accounting standards. The entities can choose different methods of proyisioning in their own accounting policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dotkuś W., Rezerwy na zobowiązania, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, Cebrowska T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Dudek J., Rezerwy kłopotliwa kategoria bilansowa, "Monitor Rachunkowości i Finan­sów" 2000, nr 12(24).
 3. Duraj A. N., Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 4. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Biłam, wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 5. Gmytrasiewicz M, Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 6. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2001.
 7. Helin A,, Szymański K. G., Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001.
 8. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, DIFIN, Warszawa 2009.
 9. Krzywda D., Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania wa­runkowe - problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, "Rachunkowość" 2008, nr 9.
 10. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 11. Micherda B. (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 12. Poniatowska L, Rezerwy jako kategoria zobowiązań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 21(77), SKwP Rada Naukowa, Warszawa 2004.
 13. Poniatowska L., Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, w: Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s. 481.
 14. Karwowski M., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w: Świderska G. K., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 15. Karwowski M., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w: Swiderska G. K,, Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2009.
 16. Ustawa z 29 wrześnial994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591z późn. zm.
 17. Walińska E., Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne jako kategoria bilansowa, w: Walińska E. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Tom 1 Wycena bi­lansowa i ustalanie wyniku finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 18. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezen­tacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wolters Kluwcr Polska., Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu