BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2010
Assessment of Debt of Local Self-Government Units in Poland in the Years 2004-2010
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 480-489, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Samorząd terytorialny, Dług publiczny, Zadłużenie
Local government, Public debt, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule podjęto próbę oceny poziomu zadłużenia samorządów terytorialnych w latach 2004-2010. Przedmiotem dociekań naukowych jest przedstawienie podstawowych pojęć z omawianej tematyki, zwłaszcza w zakresie zmian wprowadzonych przez nową Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nowa ustawa wprowadza instytucję indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego, który jest uzależniony od sytuacji finansowej samorządu w ciągu trzech lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Nowe regulacje ograniczające limit zadłużenia będą miały zastosowanie do uchwał budżetowych na 2014 r.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to evaluate the debt level in local self-governments in 2004- 2009. The scientific investigations were focused on the presentation of basic concepts of these issues, especially in terms of the changes stipulated by the new Act on Public Finance as of 27 August 2009. New law introduced an institution of individual debt ratio for local self-government units, which depends on financial situation in this entity within three years preceding liability. New regulations for the limitation of debt according to the Act of 27 August 2009 on public finance will be applicable for budget acts for 2014.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Glumińska-Pawlic J., Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Finanse samorządowe, red. C. Kosikowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 2. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009a.
 3. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego - istota, cele, uwarunkowania, decyzje, "Finanse Komunlane" 2009b, nr 1-2.
 4. Łękawa Z., Zadłużenie gmin województwa dolnośląskiego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Łukomska-Szarek J., Financial Analysisas a Method of Assessment of Financial Standing in Local Self- -Governments, Publish House Education and Science s.r.o., OOO Rusnauckniga, Praha-Belgorod 2011.
 6. Owsiak K., Kontrowersje wokół zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe nr 526, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 7. Poniatowicz J., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
 11. www.mf.gov.pl.
 12. www.rio.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu