BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie opcji quanto w zarządzaniu ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego
Weather Risk Management by Using Quanto Options in Enterprises of the Energy Sector
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 490-501, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Przedsiębiorstwo energetyczne, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko pogodowe
Energy distribution companies, Risk management, Weather risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa branży energetycznej oprócz ekspozycji na ryzyko ceny i wielkości sprzedaży nośników energii narażone są na ryzyko związane z obowiązkiem rozliczania emisji dwutlenku węgla za pomocą uprawnień EUA. Na powyższe wielkości duży wpływ mają warunki pogodowe. Jednym z instrumentów umożliwiających ograniczenie ryzyka związanego z wpływem warunków pogodowych na przychody ze sprzedaży energii mogą być opcje quanto. Artykuł ma na celu przedstawienie ryzyka pogodowego o charakterze niekatastroficznym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego oraz możliwości zastosowania opcji quanto do jego zmniejszenia. Wykorzystanie opcji quanto daje możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem i jednocześnie pozwala na stabilizację dochodu, cen usług czy produktów.(abstrakt oryginalny)

Enterprises of energy sector in addition to exposure to volume and price risk of energy, are exposed to risk associated with CO2 emissions. These variables are inextricably linked to the weather. Qunato options are one of the instruments that can be used by energy companies as part of a risk management strategy to reduce risk associated with adverse or unexpected weather conditions. The main goal of this article is to present non-catastrophic weather risks in enterprises of the energy sector and to show the possibility of using quanto options in the reduction of this kind of risk. Qunato options are new and elastic instruments in complete weather risk management. The use of quanto option gives the possibility of effective risk management and also helps to stabilize income, prices of services or products.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banks E. (red.), Weather Risk Management: Market, Products and Applications, Palgrave Macmillan, 2002.
 2. Burnecki K., Kukła G., Reasekuracja ryzyk ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym, "Rynek Terminowy" 2000, nr 4.
 3. de Vos R. (red.), Corporate Carbon Strategies. Opportunities in the European emissions trade market, Ecofys, Business Insight 2003.
 4. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Foster K., The trouble with normalization, "Energy and Power Risk Management", July 2003.
 6. Ho T.S., Stapleton R.C., Subrabmanyan M.G., Correlation risk, cross-market derivative products and portfolio performance, "Journal of European Financial Management" 1995, nr 1, 2.
 7. Jewson S., Brix A., Ziehmann C., Weather Derivative Valuation: the Meteorological, Statistical, Financial and Mathematical Foundations, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 8. Ku A., Betting on the weather, Global Energy Business, July-August 2001.
 9. Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa 2007.
 10. Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2006.
 11. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu