BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska-Podołowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska)
Title
Demutualizacja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
Demutualization of Mutual Insurance Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 113-127, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Mutual insurance society, Legal transformation of entities
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problematyka dotyczącą przekształceń towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w spółki akcyjne należy do aktualnych i kluczowych zagadnień gospodarki. Proces len nazywany jest demutualizacją. Jego przebieg w poszczególnych państwach jest zróżnicowany, gdyż wpływ na niego mają uwarunkowania prawno-ekono­miczne. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia tego procesu. W artykule przedstawiono także modele demutualizacji. W dalszej części opracowania scharakteryzowano proces demulualizacji w polskim ustawodawstwie. (abstrakt oryginalny)

The issue of the transformation of the mutual insurance companies into limited companies belongs to one of current and crucial problcms of the Economy. This process is called demutualization. This process in particular countries varies because it is influenced by the legal and economic condition. This article aims to discuss is presentation of the nature and significance of this process. The models of demutualization have been presented in this article. Further, it shows the process of the demutualization in the Polish legislation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamska L., Procesy konsolidacji giełd u-' Europie z perspektywy Giełdy Papierów war­tościowych w Warszawie. Bank i Kredyt maj 2003.
 2. Gołąb P., Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Wiadomości ubezpieczeniowe marzec 2009.
 3. Kowalak T., Rozwój i funkcjonowanie giełd papierów wartościowych, [w:] Rynki finansowe wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Jurata 2003.
 4. Milewski P., Demutualizacja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Gazeta ubezpieczeniowa on line, 12 listopada 2002, http://www.gu.com.pł/index.php?option=com_content&ta- sk=view&id=8965&Itemid=297.
 5. Milewski P., Demutualizacja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Gazeta ubezpieczeniowa on line, 29 sierpnia 2006, www.gu.com.pl/index.php?option~com_content&task-vie- w&id=16313&Itemid=I40.
 6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednoli­tego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Dz. U. nr 11, poz. 62 z 2 lulego 1996 r.
 7. Rogowski S. (red.), Prawo ubezpieczeń - ustawy z komentarzem, Wydawnictwo Poltext, Seria Ubezpieczenia, Warszawa 2004.
 8. Rutkowska M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Sangowski T., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w okresie transformacji ustrojowej - budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej (1990-2001), W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr. 899, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wro­cławiu, Wrocław 2001.
 10. Sangowski T. (red.), Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jed­nolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, poz. 62, art. 12.1. i Dz. U. nr 96, 1995 r.: poz. 478, tekst jednolity z 18.12.1995 r.
 12. TUW TUZ chce być spółką, Dziennik Ubezpieczeniowy z dnia 1 grudnia 2009 r.
 13. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28.07.1990 r., Rozdział 2 - Towarzystwo Ubez­pieczeń Wzajemnych, Dz. U. nr 11, z 2 lutego 1996 r.
 14. Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z dnia 16.07.2003 r., nr 124, poz. 1151.
 15. www.knfigov.pl, dn. 19.05.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu