BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieradzka Katarzyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Influence of Structural Funds on Competitiveness of Polish Enterprises
Wpływ funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 129-141, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Fundusze strukturalne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Regional policy, Structural funds, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł podejmuje zagadnienie wpływu funduszy strukturalnych na poziom konkurencyjności przedsię­biorstw sektora MSP. Przedstawiono charakterystykę polityki regionalnej - omówiono cele i zasady oraz narzędzia tej polityki okresie lat 2000-2006 oraz 2007-2013. Dokonano analizy wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce od roku 2004. (abstrakt oryginalny)

Impact of structural funds on competitiveness of small businesses is discussed. The regional policy is characterised - its objectives, principles, and tools for the years 2000 -2006 and 2007 -2013 are described. Impact of the European Union structural funds on competitiveness of Polish enterprises since 2004 is analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Pietrzyk 1., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 2. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusz spójności, Wyd. PARR, Warszawa 2004.
 3. Janus-Hibner M., Pastusiak R., Programy pomocowe w Polsce, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 4. Ciepielewska M., Janns H., Polityka regionalna i strukturalna, w: Polska w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 5. Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 Cele - działania - środki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 6. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013/Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 8. Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004 - 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 9. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Raport z wdrażania w 2007 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 10. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007­2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 11. www.poig.gov.pl.
 12. Kotowicz-Jawor J. (red.), Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Wyd. 1NE PAN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu