BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominiak Przemysław (Politechnika Wrocławska), Mazurkiewicz Mariusz (Politechnika Wrocławska)
Title
Analiza ryzyka upadłości przedsiębiorstw metodą regresji logistycznej
Analysis of the Risk of Companies' Bankruptcy by Usage of Logistic Regression Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 693-703, Tab., bibliogr. poz. 16
Keyword
Ryzyko, Upadłość przedsiębiorstwa
Risk, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Analiza ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce w sektorze Produkcja artykułów spożywczych i napojów (EKD, nr 15) przeprowadzana jest przy wykorzystaniu modelowania ekonometrycznego w formie regresji logistycznej. Celem pracy jest określenie czynników (modeli) upadłości przedsiębiorstw dla rozpatrywanego sektora. Przyjętym zaś podejściem do modelowania upadłości w omawianym sektorze jest - w przypadku zmiennych ilościowych - wykorzystywanie "surowych" pozycji ze sprawozdań finansowych.(abstrakt oryginalny)

Analysis of the risk of companies' bankruptcy in Poland in sector Production of food-stuffs and drinkabłes (NACE, no. 15) is carried out by using econometric modelling in the form of logistic regression. The purpose of paper is finding of factors (models) of companies' bankruptcy for con-sidered sector. Established approach to modelling of bankruptcy in discussed sector is - in case of quantitative variables - the usage of "raw" positions from financial accounts.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altman E.I.: Financial Ratios, Discriminant Analysis and tłie prediction of Corporate Banłiruptcy, Journal of Finance, September 1968.
 2. Augustyniak S.: Upadłości i banliruci. CFO Magazyn Finansistów, http://www.coface.com/Coface-Portal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/d_l 164361119.pdf, stan na: 25.02.2009 r.
 3. Chow G.C.: Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 4. Domagalska-Grędys M.: Zastosowanie funkcji regresji logistycznej do oceny prawdopodobieństwa obniżki kosztów w grupach producenckich. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom VII/zeszyt 5, http://www.seria.home.pl/2006_zeszyt5/domagal-ska-gredys.pdf, stan na: 3.02.2009 r.
 5. Freese J., Long J.S.: Regression Modełs for Categorical Dependent Yariables Using Stata, College Station: Stata Press, 2006.
 6. Gruszczyński M.: Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 7. Hołda A., Micherda B.: Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 8. Jachna T., Sierpińska M.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Kozyra B., Zelek A.: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
 10. Maddala G.S.: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Mazurkiewicz M., Wawrzynowski R: Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa - zastosowanie metod analizy czasu przeżycia, [w:] Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1167/2007, Wrocław 2007.
 12. Nagelkerke N.J.D.: A note on a generał definition of the coefficient of determination, Biometrika, Yołume 78, 1991, Number 3.
 13. Rószkiewicz M., Strzyżewska M.; Analizy marketingowe, Difin, Warszawa 2002
 14. Sistrom C.L., Garvan W.C.: Proportions, Odds, and Risk. RSNA Radiology, January 2004.
 15. Swiderska G.K.: Jak czytać sprawozdanie finansowe. Przewodnik menedżera, Difin, Warszawa 2007.
 16. Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu