BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drapała Magdalena
Title
Wpływ zmian gospodarczych na proces zarządzania ryzykiem w bankach
Influence of Economic Changes on Process of Risk Management in Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 705-711, Bibliogr. poz. 9
Keyword
Ryzyko, Ryzyko bankowe, Banki
Risk, Banking risk, Banks
Note
streszcz., summ..
Abstract
W powyższym artykule zostały zaprezentowane rodzaje ryzyka bankowego. Jednym z rodzajów tego ryzyka jest ryzyko kredytowe, które odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu banku. Właściwy proces zarządzania ryzykiem kredytowym, obejmujący identyfikację ryzyka, pomiar, sterowanie oraz kontrolę i monitoring, zapewnia prawidłowe działanie każdej instytucji finansowej. Skuteczność tego procesu jest uwarunkowana właściwym rozmieszczeniem komórek w pionie ryzyka, dzięki którym podejmowane działania wpłyną korzystnie na funkcjonowanie całej jednostki. Kluczowe znaczenie w obszarze kredytowym zajmują zespoły specjalistyczne. Do ich zadań należy m.in. ciągle usprawnianie modeli ryzyka oraz analiza poziomu kapitałów i rezerw związanych z metodologią bazylejską. Zadania te mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa banku oraz utrwalenia w opinii inwestorów oraz klientów dobrego wizerunku banku, jako instytucji godnej zaufania.(abstrakt oryginalny)

Kind of bank risks have been presented in above-mentioned article. Credit risk is one of element these risk, which plays key role in functioning of the bank. Proper process of management risk credit, including Identification of risk, measurement, steering and control and monitoring, provide correct operation of each financial institution. Efficiency of this process is conditioning of proper accommodation of units in division of risk, and realization tasks by them which can improve functioning of organization. Specialist groups occupy key meaning in credit area. Their tasks are: continuous improvement of model of risk and analysis of capital level and methodology of reserve according to Basel II. These tasks have on purpose to lead to greatest safety of bank and in opinion of investors and clients to act as institution of dignified confidence. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bankowość, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2004.
  2. Gollier Ch.: The Economies of Risk and Time, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001.
  3. Iwanowicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
  4. Kaczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kard, Gdańsk 1999.
  5. Kendall R.: Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Wydawnictwo Liber 2000.
  6. Modelowanie Preferencji a ryzyko '08, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2008.
  7. Riehl H.: Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych. Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001.
  8. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. http://www.euractiv.com/en/financial-services/basel-ii-capital-requirements-directives/article-I4I423
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu