BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olbrych Barbara (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Zarządzanie ryzykiem w procesie wypłacalności gospodarstw domowych
Risk Management in the Process of Household Solyency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 723-734, Rys., bibliogr. poz. 9
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie, Gospodarstwa domowe
Risk, Management, Households
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konsumpcyjny styl życia powoduje wzrost liczby osób żyjących na kredyt. Niezbędne zatem staje się prawidłowe zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego poprzez ustalenie odpowiedniej struktury dochodów i wydatków. Celem badania jest przedstawienie znaczenia zarządzania ryzykiem w procesie wypłacalności gospodarstw domowych oraz ukazanie stanu ich zadłużenia.(abstrakt oryginalny)

Consumerist lifestyle causes that a growing number of people live off credit. Thus, what is becoming necessary is appropriate management of the household budget via establishing a suitable structure of income and expenditure. The aim of this research is to demonstrate the significance of risk management in the process of household soIvency and to show the households' debts.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bodie Z., Merton R.; Finanse, PWE, Warszawa 2003.
  2. Bywalec C: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
  3. InfoDług (www.cigi.pl).
  4. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Problemy ryzyka instytucji finansowych, [w:] Wyzwania współczesnych finansów, red. K. Jajuga, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  5. Jajuga K.: Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
  6. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż 1982.
  7. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, InfoDług, listopad 2009 (www.cigi.pl).
  8. Świecka B.: Niewypłacalność gospodarstw domowych, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  9. Wałęga G.: Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych, [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu