BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechocki Maciej
Title
Ryzyko finansowe inwestowania w aktywa trwałe
Financial Risk of in Yesting in Fixed Assets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 735-739, Bibliogr. poz. 11
Keyword
Ryzyko, Ryzyko finansowe, Inwestycje
Risk, Financial risk, Investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Inwestowanie w aktywa trwałe pociąga za sobą odmienne obszary ryzyka. Korzyści wynikające z inwestowania w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, i prawne są pomniejszane kosztami efektu amortyzacji. Kosztów tych nie da się uniknąć, lecz można je minimalizować. Minimalizacja kosztów efektu amortyzacji to wybieranie najkorzystniejszego wariantu zgodnego z uwarunkowaniami polityki rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Investments in fixed assets entail different risk areas. Benefits of investing in real fixed assets and intangible assets are reduced by the costs of the effect of depreciation. These costs can not be avoided, but we can minimalize them. Minimalizing the costs of the effect of depreciation is selecting the best possible option consistent with determinants of accounting policy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dobija M.: Zarys rachunkowości zarządczej, AE, Kraków 2006.
 2. Gabrusewicz W. i in.: Rachunkowość zarządcza, AE, Poznań 2006.
 3. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza. Ekspert, Wrocław 1997.
 4. Niemczyk R.: Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Bydgoszcz 1999.
 5. Piechocki M.: Próg rentowności, [w:] Rachunkowość zarządcza, red. J. Kozłowski, WSM, Gdynia 1999.
 6. Piechocki M.: Ryzyko amortyzacji w procesie inwestowania, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2005.
 7. Piechocki M.: Ryzyko nieproporcjonalnego rozwoju, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2004.
 8. Piechocki M., Poziemska B.: Ryzyko projektów inwestycyjnych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2008.
 9. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 10. Wermut J.; Rachunkowość zarządcza, Oddk, Gdańsk 2004.
 11. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, DzU 2002, nr 76, poz. 694, DzU 2004, nr 60, poz. 535, nr 139, poz. 1324.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu