BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Jolanta
Title
Finansowanie placówek medycznych w świetle zmian przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia
Funding Medical Centres in the Light of Changes in National Health Fund Revenues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 151-169, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Usługi medyczne, Świadczenia zdrowotne
Health care, Medical services, Health care benefits
Note
streszcz., summ..
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie głównych źródeł i sposobów finansowania placówek medycznych funk­cjonujących na polskim rynku ochrony zdrowia. Przedstawiono również zmiany w przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006-2008, który jest kluczowym płatnikiem za świadczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia. W pracy podjęło także próbę ukazania zmian strukturalnych na rynku świadczenio­dawców usług medycznych, a w szczególności w sektorze prywatnym. (skrócony abstrakt oryginalny)

The purpose of the research is to present main sources and ways of funding medical centres, working in the polish market of medical services. Also thanges in revenues of National Health Fund between 2006 and 2008, which is the key payer in polish health care system were presented. Attempt to show structural changes in the market of medical services, especially in non-public sector was also made in the research, (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bloor K., Maynard A., Providerpayment mechanisms. Word Bank Institute, 1998, s.10.
 2. Gbur G., Koszty świadczeń zdrowotnych. "Buchalter", nr 40, 2004.
 3. Główny Urząd Statystyczny, "Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia", Warszawa 2009.
 4. Golinowska S., Czeplis-Rutkowska Z. i in., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Wy­dawnictwo Case, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa 2002, s. 165 - 166.
 5. Kautsch M., Whitfield M., Klich J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s 121.
 6. Kautsch M., Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 67-94.
 7. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. Ce De Wit, Warszawa 2004, s. 22.
 8. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdro­wotnych. CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2003.
 9. Porter M., Strategia konkurencji. Warszawa 1994, s. 195.
 10. Raport CASE-Doradcy we współpracy z Instytutem Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwerstetu Jagiellońskiego; Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce Część 1. Warszawa 2005,, s.36.
 11. Raport NFZ za rok 2004. Warszawa 2006, s. 75.
 12. Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004, s. 43-62.
 13. Raporty NFZ za lata 2006, 2007, 2008.
 14. Sobczak A., Samorządowy model ochrony zdrowia. Przegląd systemów i reform w wybra­nych krajach Unii Europejskiej. "Problemy Zarządzania", 2004 r.
 15. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz, U. Nr 97 poz. 593 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (tekst jedn.: Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z 2008 r. z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (tekst jedn,: Dz. U. Nr 210, poz. 2135, art. 5.).
 18. Włodarczyk C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot. Kraków 2003, s. 31.
 19. Young D.W., Barrett D., Kenagy J.W., Pinakicwicz D.C., McCarthy S.M., Value-based partnering in hcalthcare: aframework for analysis. "Journal of Healthcare Manage­ment" 2001, vol. 46, Nr. 2, s. 56
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu