BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Some Aspects of Managing the Risk in Selected Contracts in the Construction Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 761-773, Rys., tab., bibliogr. poz. 24
Keyword
Ryzyko, Ryzyko bankowe, Banki
Risk, Banking risk, Banks
Note
streszcz., summ..
Abstract
In the construction industry, there are many forms of the contracts used in the whole world. Therefore, risk may be transferred onto any participant of the inyestment and construction process. Thus, the contracts proyide the level at which it's also possible to manage risk. Risk transfer may be partial, total or the releyant entity may bear it entirely. The present article touches all these issues and the author discusses generally the selected ąuestions from the field of the contractual risk management. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Construction Risk Management, Yolume I, International Risk Management Institute, Inc., Dallas 2003.
 2. Contractual Risk Transfer Strategies for Contract Indemnity and Insurance Provisions, Yolume I, International Risk Management Institute, Inc., Dallas 2003.
 3. Dallas RM.: Value & Risk Management. A Guide to best practice, Blackwell Publishing, Oxford 2006.
 4. Damodaran A.: Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z O.O., Warszawa 2009.
 5. Edwards L.: Practical risk management in the construction industry, Thomas Telford, London 1995.
 6. Engineering construction risks. A guide to project risk analysis and risk management, Edited by P. Thompson and J. Perry. Thomas Telford, Ltd., London 1992.
 7. Flanagan R., Norman G.: Risk management in construction, Blackwell Publishing, Oxford 1993.
 8. Kalinowski J.: Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości, nr 3, Niezakończone usługi budowlane. Analizy - komentarze - przychody, Difin, Warszawa 2007.
 9. Kosecki A.: Umowy o roboty budowlane zawierane według zasad kosztu docelowego, "Przegląd Budowlany" 2005, No. 12.
 10. Kowalczyk Z.: System kontraktów w budownictwie w krajach zachodnich, "Inżynieria i Budownictwo" 1993, No. 8.
 11. Kowalczyk Z.: Zagadnienie ryzyka w produkcji budowlanej, "Inżynieria i Budownictwo" 1994, No. 12.
 12. Madyda A.: Dziennik ryzyka przedsięwzięć budowlanych - zarys komputerowego wspomagania zarządzania ryzykiem, [in:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego, ed. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2009
 13. Nickson D., Siddons S.; Project disasters & how to survive them, Logan and Sterling, VA, London-Sterling 2005.
 14. Rdłutowski M.: Ogólna charakterystyka warunków kontraktu FIDIC, [in:] Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych dla kontraktów realizowanych według warunków FIDIC, VIII Konferencja Częstochowska. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych, WACETOB Sp. z o.o., Częstochowa 2003.
 15. Revere J.J.: Construction risk. A Guide to the Identification and Mitigation of Construction Risks, Bloomington 2003.
 16. Ryzyko w rachunkowości, ed. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 17. Tworek P: Podział ryzyka w procesie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle badań ankietowych, [in:] Współczesne kierunki inwestowania -formy i efekty, ed. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 18. Tworek P: Project risk management in the Polish construction industry - selected theoretical and practical aspects. The 8th International Conference "Strategie Management and its Support by Information Systems", Vysoka Śkola Bańska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava, 9-11 September 2009.
 19. Tworek P: Selected aspects of risk management in construction enterprises, Ekonomicka Univer-zita V Bratislave, 10"" International Scientific Conference of Finance Department, "Finance and Risk" 24"'-25"' November 2008, Vydavaterstvo EKONOM, Bratislava 2009.
 20. Tworek P: The risk management system as a source of Information and knowledge about hazards in construction companies - selected theoretical aspects, The 9"' International Scientific Con¬ference "Liberec Economic Forum 2009", Technicka Univerzita v Liberci. Liberec, 15"'-16"' September 2009.
 21. Tworek P.: The "all risks" insurance in Polish construction industry, International Scientific Confer¬ence on Insurance Industry Trends III, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, 22"^ October 2009, Bratislaya 2009
 22. Wideman M.R.: Project & Risk Management. A Guide to Managing Project Risks & Opportunities, Project Management Institute, Newtown Sąuare 1992.
 23. Zarządzanie ryzykiem, ed. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 24. Zavadskas K.E., Turskis Z., Tamośaitiene J.: Contractor selection of construction in a competitive environment, "Journal of Business Economies and Management" 2008, Vol. IX, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu