BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtala Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kierunki finansowania działalności uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych
Means of Financing the Operation of the Health Resort in Health Resort Communes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 171-180, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Uzdrowiska, Gmina, Świadczenia zdrowotne
Health resort, District, Health care benefits
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest omówienie możliwości finansowania działalności gminy uzdrowiskowej. Skoncentro­wano się na tezie, że gmina uzdrowiskowa finansuje swą działalność uzdrowiskową i różnych źródeł. Omówiono pojęcie gminy, także gminy uzdrowiskowej, by przejść następnie do terminu uzdrowiska. Wzięto pod uwagę dochody osiągane przez gminy uzdrowiskowe poprzez podatki i opłaty lokalne oraz rozwiązania z zakresu finansowania zewnętrznego, zobowiązaniowego. Wszystkie te rozważania miały na celu zbadanie kierunków sfinansowania działalności uzdrowiskowej. Rozważania oparto na przeglądzie i analizie dostępnych publikacji i informacji na temat gmin uzdrowiskowych. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to diseuss the financing options for the operation of a health resort commune. The main focus bas been put on the thesis that a health resort commune finances the operation of its health resort using many sources. Following an overview of the meaning of the term "commune" and "health resort commune," the paper presents the concept of a health resort. The paper then examines a health resort commune's sources of income, i.e. national taxes and local taxes and fees, as well as external financing solutions (liability financing). This examination serves to survey the financing options available for a health resort commune. The discussion was based on an overview and analysis of the available literature and information concerning health resort communes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Błędowska B., Bonicki M., Nowa ustawa o uzdrowiskach a zagospodarowanie przestr­zenne, Nieruchomości, C.ll. Beck" nr 3 [91], marzec 2006, http://www.b!edowska. pl. 19.04.2010 r.
 2. Burzyński T. (red.): Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Kraków 2005, www.mg.gov.pl, 15.04.2010 r.
 3. Burzyński T., Golba, J. Pyka J. Szymańczyk J. Analiza przekrojowa wybranych zagadnień związanych z turystyką uzdrowiskową, SGURP, Krynica-Kraków 2004, www.itk. krakow.pl, 15.04.2010 r.
 4. Derek M., Kowalczyk A., Swianiewicz P. (red.), Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce, Prace i studia geograficzne, Tom 35, Warszawa 2005, s. 213, www.wgsr.uw.pl. 19.04.2010 r.
 5. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, wydanie IV, C. II. Beck, Warszawa 2002.
 6. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 7. Poskorbka B. (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2005.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. 2006 nr 103 poz. 705).
 9. Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, praca zbiorowa, Wyd. Verba, Lublin 2005. solec-zdroj.eu, 23.04.2010 r.
 10. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2006.121.844 z późn. zm.).
 11. Wołowiec T,, Bariery finansowe i legislacyjne rozwoju polskich gmin uzdrowiskowych w perspektywie integracji z Unią Europejską, Studia Regionalne i Lokalne, 2003, Nr 3(13), www.studreg.uw.edu.pl., 16.04.2010 r.
 12. www.gpwcatalyst.pl, 23.04.2010 r.
 13. www.gryfino.pl, 15.04.2010 r.
 14. www.mz.gov.pl, 14.04.2010 r.
 15. www.propertus.ae.poznan.pl, 15.04.2010 r.
 16. www.sadeczanin.info, 28.04.2010 r.
 17. www.samorząd.infor.pl, 15.04.2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu