BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Aneta (Uniwersytet Szczeciński), Frąś Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Europejskim Modelu Doskonałości EFQM 2010
Management Trends in New Version of Business Excellence Odel EFQM 2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 211-225, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie jakością, Nagrody jakości
Enterprise management, Quality management, Quality awards
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dzisiejsi menedżerowie powinni posiadać szeroką wiedzę o praktycznym zastosowaniu różnych koncepcji zarządzania, których liczba powiększa się z każdym rokiem. Artykuł w pierwszej części porusza tematykę europe­jskiej nagrody jakości "Business Excellence", przyznawanej przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management - EFQM) oraz wprowadzone od 2010 roku zmiany w punktacji kryteriów oceny w Modelu Doskonałości EFQM2010. Na podstawie wprowadzonych zmian wskazano trendy współczesnego zarządzania. Omówiono koncepcje oparte na społecznej odpowiedzialność biznesu, zarządzaniu strategicznym czy zarządzaniu zasobami ludzkimi, postrzeganymi jako składnik aktywów przedsiębiorstwa. Skutec­zne zastosowanie wskazanych koncepcji pozwoli na uzyskanie dobrych wyników w ocenie Modelu Doskonałości EFQM2010, a tym samym na osiąganie lepszych wyników i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, nagrody jakości, europejski model doskonałości EFQM. (abstrakt oryginalny)

The contemporary managers shall be acquainted with the knowledge about the practical use of management tools which number is growing yearly. In this article is presented European quality price "Business Excellence", awarded by European Foundation for Quality Management - EFQM and changes in assessment model implemented in 2010. On basis of the changes is indicated trends of present management. There are represented management conceptions based on Corporate Social responsibility, strategically management and human resources management. Effective implementation presented concepts allows to obtain good results in the assessment of the Model of Excellence EFQM 2010, and thus to achieve better results and increase competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bieńkiewicz M., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jako narzędzie budowy prze­wagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Working Papers" 2/2008, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Wyd. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2008.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonom­iczne, Warszawa 2002.
 3. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie, WNUS, Szczecin 2006.
 4. Janasz W., Janasz K., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie Strategiczne - koncepcje, metody, strategia, Difin, Warszawa 2008.
 5. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy. Placet, Warszawa 2008.
 6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2003.
 7. Rogala P, Model Doskonałości EFQM-wersja 2010, "Problemy jakości", luty 2010.
 8. Rostkowski T., Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 9. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 10. Sopińska A., Wachowiak R, Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, http://www. e-mentor.edu.pl
 11. Urbaniak M., Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji, "Problemy Jakości", Czerwiec 2007.
 12. Draft International standard ISO/DIS 26000, Guidance on social responsibility, Interna­tional Organization for Standardization, 2009.
 13. www.umbrella.pl.
 14. www.efqm.pl.
 15. www.efqm.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu