BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Reformy finansów publicznych w Polsce - etapy i uwarunkowania
The Reforms of Public Finance in Poland - Stages And Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 83-97, Rys., tab., bibliogr. poz. 23
Keyword
Reforma finansów publicznych, Finanse publiczne
Public finance reform, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule sformułowano cel, który powinien towarzyszyć reformom finansów publicznych. Na tym tle wskazano budżet państwa jako miejsce kreacji przesłanek i odzwierciedlania skutków reform finansów publicznych. Ponadto uporządkowano etapy rozwoju finansów publicznych z uwzględnieniem reformy budżetu zadaniowego. Wskazano na uwarunkowania skuteczności i jakości wdrażania reform.(abstrakt oryginalny)

Definitions of public finance and reform of public finance wcrc formulated. The definition of public finance has been discussed as subdiscipline of science of finance and as the field of public activitity of govemment. Stages of development of public finance were described. The main features of ąuality and effectivness of reform intreduction were formulated (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., Państwo w przebudowie. Znak, Kraków 1999.
 2. Balcerowicz L., Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja, PWN, Warszawa 1997.
 3. Bugaj R., Ocena reformy ubezpieczeń społecznych, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 4. Chojna-Duch E., Etapy reformy finansów publicznych - przesłanki prawne i organizacyjne, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Kogut, KKL, Lublin 2007.
 5. Dębowska-Romanowska T., Charakter prawny ustawy budżetowej - nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania, w: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 6. Flejterski S., Metodologia finansów, PWN, Warszawa 2007.
 7. Golinowska S., Cztery reformy rządu J. Buzka, Materiały RSSG przy Prezesie Rady Ministrów nr 39, Warszawa.
 8. Jakóbik W., Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki. PWN, Warszawa 2000.
 9. Kosikowski C, Naprawa finansów publicznych (Koncepcje metodologiczne i proponowane kierunki reform), w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Kogut, KKL, Lublin 2007.
 10. Lubińska T., Nauka "finanse publiczne" a reformy finansów publicznych - wzajemne uwarunkowania, materiały z konferencji Współczesne finanse. Stan i perspektywy, Toruń 2008.
 11. Lubińska T., Odruch obronny, czyli polski syndrom reform, "Rzeczpospolita" z 12.01.2005.
 12. Nizioł K., Czynniki determinujące reformy systemu finansów publicznych w Polsce, Materiały z konferencji Samorząd finansów publicznych w Polsce, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 13. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997.
 14. Pakiet radykalnych przedsięwziąć polityki gospodarczej tworzącej podwaliny pod społeczną gospodarkę rynkową 1990-1993;
 15. Średniookresowa strategia finansowa. Raport Roczny Strategii Społeczno-Gospodarczej nr 33, Warszawa, marzec 1998.
 16. Postuł M., Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989^2008, WSPiZ, Warszawa 2008.
 17. Program konwergencji. Aktualizacja 2007, Ministerstwo Finansów, Warszawa, marzec 2008.
 18. Sanacja finansów publicznych w Polsce, materiały z konferencji. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 19. Stiglitza J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN. Warszawa 2004.
 20. Szewczak A., Metodyczne dylematy identyfikowania siły oddziaływania instrumentów organizacyjnych i ekonomicznych na funkcjonowanie sektora publicznego, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 21. Ustawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 22. Wojtyna A., Blaski i cienie reformy podatków, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 35.
 23. Wojtyna A., Dyskusja RSSG z dn. 27.11.1998 r. ust. Polityka szybkiego wzrostu - co można zrobić. Materiały RSSG przy Prezesie Rady Ministrów, nr 39. Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu