BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aktywność państwa w sferze profilaktyki zdrowia
The State Actiyity Within Health Prevention
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 127-138, Rys., bibliogr. poz. 17
Keyword
Służba zdrowia, Profilaktyka zdrowotna
Health service, Preventive health care
Note
streszcz., summ..
Abstract
Państwo przejawia aktywność w różnych sferach działalności i z różną intensywnością. Definicja i rola tej aktywności jest przedmiotem wielu dyskusji i kontrowersji, co znajduje odbicie w rozwoju myśli ekonomicznej'. (abstrakt oryginalny)

The State and other organizations activities to improve or to maintain the public health level is the completion of the public health policy. Most of the programs are based on the life style changing idea, followed by the increasing role of the health and prevention promotion. It is recognized as more efficient in compare to growing costs of standard medical procedures. This paper presents the examples of priorities and exe-cutions of the preventions programs as well as the methods of its financing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barr N., Ekonomia polityki społecznej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poz¬nań 1993.
 2. Barr N., Towards the Third fray.?"New Economy" 1999, t. 6, nr 2.
 3. Drucher P.F., Toward the Next Economics, w: The Crisis in Economic Theory, Public Interest 1990.
 4. Finanse Publiczne, red. E. Denek, PWN, Warszawa 1995.
 5. Goryński P., Wojtyniak B., Polityka zdrowotna w krajach Europy, w: Monitoring oczekiwanych efektów realizacji Narodowego programu zdrowia 1996-2005, red. P. Goryński, B. Wojtyniak, K. Kuszewski, Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2005.
 6. Government Resolution on the Health 2015 Public Health Programme. http:// pre20031103.stm.fi/eglish/eho/publicat.
 7. Komai J., Antieguilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, wyd. 2, PWN, Warszawa 1977.
 8. Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw-Hill Book Company, New York 1984.
 9. Nawrolska I., Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 10. Nawrolska I., Profilaktyka i promocja w systemie ochrony zdrowia - znaczenie, perspektywy rozwoju i źródła finansowania. Zeszyty Naukowe nr 413, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 11. Nawrolska I., Profilaktyka i promocja zdrowia w samorządzie terytorialnym, w: Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja - oświata. Studium porównawcze, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2005.
 12. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny, PWN, Warszawa 1993.
 13. Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Saltman R.B., Figueras J., Sakellariedes C, Critical Chllengers for Health Care Reform in Europę, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1998.
 15. Ustawa z dnia 1.07.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych", DzU nr 143, poz. 1200.
 16. Włodarczyk W.C., Wartości a nowa polityka zdrowotna państwa, "Polityka Społeczna" 1992, nr 10.
 17. Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 1992, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu