BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie źródeł finansowania i struktury kapitału przedsiębiorstw niefinansowych
Study Sources of Financing and Capital Structure of Non-Financial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 161-173, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Kapitał, Przedsiębiorstwo, Finansowanie przedsiębiorstwa
Capital, Enterprises, Financing enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Procesy ekonomiczne zachodzące w każdym przedsiębiorstwie są determinowane posiadanym przez nie kapitałem. W literaturze przedmiotu kwestia źródeł finansowania przedsiębiorstw i ich hierarchii jest podejmowana bardzo szeroko. W teorii finansów przedsiębiorstw wskazywano zarówno na wyższość źródeł wewnętrznych nad zewnętrznymi jak i odwrotnie. Wszystkie teorie dotyczące źródeł finansowania, a w konsekwencji struktury kapitału, zostały podzielone przez S.C. Myersa na teorie statycznego kompromisu i teorie kolejności wyboru'. Celem artykułu jest próba odnalezienia w danych liczbowych teorii finansowania, która charakteryzuje przedsiębiorstwa w Polsce. Jego osiągnięcie oparto na badaniach empirycznych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to find in the structure of financing of polish enterprises ideas of financing theories. These theories show, that firms are driven by financing hierarchy and prefer intemal sources of financing. But in the other hand firms should use dept which tanks to tax shield is cheaper than eąuity. The carried out examination, proved that enterprises prefers equity financing. Firms choose safety and freedom of choice than financial leverage effect, opfimal capital stmcture and tax savings.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ashton D.J., Corporate Financial Policy: American Analytics and U.K. Taxation, "Joumal of Business Finance and Accounting" 1991, nr 4.
  2. Iwin-Garzyńska J., O finansowej istocie kapitału. Esej, Wydawnictwo Naukowe Uni¬wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  3. Matin J.D., Cox S.H., McMinn R.D., The Theory of Finance. Evidence and Applications, The Dryden Press, Chicago 1988.
  4. Modigliani F., Miller M.H., Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "American Economic Review" 1963, nr 53.
  5. Myers S.C, The Capital Structure Puzzle, "Joumal of Finance" 1984, Vol. 3.
  6. Myers S.C, Majluf N., Corporate Financing and Investment When Firms Have Infor- mation that Investors Do Not Have, "Joumal of Financial Economics" 1984, nr 12.
  7. Schall L.D., Haley Ch.W., Introduction to Financial Management, McGraw-Hill International Editions, New York 1991.
  8. Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych : w Polsce, red. A. Grat, P. Sobolewski, NBP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu