BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński), Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw niefinansowych
Evaluation of Financial Condition of Polish Non Financial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 175-189, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Ocena efektywności, Finanse, Przedsiębiorstwo
Effectiveness evaluation, Finance, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wyniki analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw mogą mieć przy¬najmniej dwa potencjalne obszary zastosowań. Po pierwsze, badanie kondycji finansowej pojedynczych podmiotów dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dla szeroko rozumianych interesariuszy przedsiębiorstw, czyli zarządzających, właścicieli, wierzycieli, kontrahentów, organów podatkowych itp. Po drugie, ocena kondycji finansowej grup przedsiębiorstw pomaga diagnozować sytuację gospodarczą państwa oraz określić jej perspektywy, co jest podstawą do podjęcia decyzji przez władze monetarne i fiskalne. Jest ona także niezbędna do weryfikacji przyjętych wcześniej założeń oraz ewaluacji efektywności stosowanych rozwiązań, a w szczególności skuteczności wykorzystywanych instrumentów polityki gospodarczej. Znajduje ona także zastosowanie do śledzenia przeobrażeń w obszarze struktury gospodarki z uwzględnieniem podziału na sektor publiczny i prywatny oraz sekcje. Ten rodzaj analizy jest również wykorzystywany jako punkt odniesienia dla oceny pojedynczych podmiotów, stanowiąc swego rodzaju benchmark.(abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of financial condition of polish enterprises in the pe- riod 2005-2007. The special attention was paid to the processes that took place in the sector structure of firms. The main finding of the paper is that financial condition of polish enterprises is good. This conclusion is supported by the high level of indica- torsoffinancialliąuidity and high yalues ofrates of return. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006.
  2. Analiza fmansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2007.
  3. Wyniki fimansowe podmiotów gospodarczych l~XU 2005 r., GUS, Warszawa, maj 2006.
  4. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2006 r., GUS, Warszawa, maj 2007.
  5. Wyniki fimansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2007 r., GUS, Warszawa, maj 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu