BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek (Uniwersytet Szczeciński), Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Źródła finansowania i ocena kondycji finansowej sektora bankowego
Sources of Finance and the Evaluation of Financial Condition of Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 191-205, Rys., tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Banki
Financing enterprises, Banks
Note
streszcz., summ..
Abstract
We wstępie do Raportu o stabilności systemu finansowego, ogłoszonego przez NBP w czerwcu 2008 roku, przyjęto następujące założenie. Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności systemu bankowego. Dzieje się tak ze względu na rolę, jaką banki odgrywają w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach płatniczych. Inną ważną fiankcją banków jest tworzenie produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie swoim ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę stabilności banków. Spójna z tak postawioną tezą jest specyficzna linia badania kondycji ekonomicznej sektora bankowego. Wytycza ją postulat badania zintegrowanego, w którym analiza efektywności banków zostaje wkomponowana w ocenę ich bezpieczeństwa i wiarygodności. (abstrakt oryginalny)

Banks play crucial role in economy financing and settlements. For that reason special attention is paid to analysis and evaluation of stability of banks. According to the belief that schemes of bank analysis should be based on roles accepted by institutions of bank supervision (like popular in United States CAMEL methodology) and rating agencies (like Standard & Poor's or Moody's). In the article was presented such specify of banks survey. The article contains also an analysis of bank assets and sources of finance. Moreovcr there was also presented the analysis of measures that are com-monly used to evaluate financial condition. The resuhs of the survey allow to conclude that situation of polish bank sector in the period 1999-2007 is good.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bank Financiał Strenght Ratings: Update to Revised Głobal Metodology, "Moody's Investors Service" 2006 December.
  2. Deutsche Banie Research. European Banks: The Sileni Revolution, 22 April 2008.
  3. Domrachev V.N., Expert System - Adviser of Financial Manager Commercial Bank. Workshop of Computer Science and Information Technologies CSIT, Moscow 1999.
  4. Fisher S., Remarks About Financial Supervision Authorities, "BIS Review" 2008, No 66.
  5. Florio C. di, Serbee D., Mora F. de la. Strategie Reputation Management, "The Joumal Tacki ing the Key Issues in Banking and Capital Markets" 2005 December.
  6. Pasiouras F., Gagalis Ch., Zapounidis C, The Impact of Bank Regulation, Supervision, Market Structure and Bank Characteristics on Indiridual Bank Ratings. A Cross Country Analysis, "Review of Quantitative Finance and Accounting" 2006, No 27.
  7. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, czerwiec 2008.
  8. Standard & Poor's Eąuity Research Metodology, http://www2.standardandpoors. com/portal/site/sp/en/eu/page.topic/equityrsearch_pm /2,5,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0. html.
  9. Standard & Poor's Eąuity Research Services, "Research Objectivity Policy", 15 September 2007.
  10. Sytuacja finansowa banków w latach 1999-2007. Synteza, NBP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu