BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Mikołajczyk Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacje, struktura a strategia wzrostu wartości organizacji (rozważania systemowo-epistemologiczne)
Applying of Monitoring Data for Communal Water Network Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 227-243, rys., tab., bibliogr. 57 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Human capital, Intellectual capital, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autorzy po rozpatrzeniu zakresów znaczeniowych podstawowych pojęć (część epistemologiczna) w swoi­ch systemowych rozważaniach diagnozują wpływ innowacji (w tym: miejsca zajmowanego przez organizację w globalnej sieci/łańcuchu procesów innowacyjnych) oraz elastycznych struktur wirtualno - sieciowych - na strategię wzrostu wartości organizacji. (abstrakt oryginalny)

The authors, having considered a range of meaning of basic concepts (part epistemological) in their consideration of the system diagnoses the impact of innovation (including space occupied by the organization in a global network/chain of innovation processes) and flexible structures wirtualno-network - the growth strategy of the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 2. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Antykwa, Warszawa 2004.
 3. Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje (rozważania metodologiczno-systematyzujące), w: Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 4. Antczak Z., Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, w: Lewandowski J. (red.). Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 5. Banaszyk R, Krzakiewicz K., Stańda A., Możliwości i warunki wdrażania wirtualnych struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie, w: Skalik J. (red.). Zmiana warunkiem sukcesu. Wyzwania dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 6. Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3.
 7. Błachno R, Wyłaniające się centra innowacji w Polsce, "Harvard Business Review Polska" kwiecień 2010.
 8. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 9. Chandler A.D., Strategy andStructure, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1962.
 10. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
 11. Cushman D.P., King S.S., Communication and high-speed management, State University of New York Press, New York 1995.
 12. Gach D., Zarządzanie zespołami wirtualnymi, [w:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. AE, Kraków 2002.
 13. Green Paper on Innovation, European Commission, December 1995.
 14. Hampton D.R., Management, McGraw-Hill Book Co., New York 1986.
 15. Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, "Business Press", Warszawa 1998.
 16. Hill Ch.W.L., Jones G.R., Strategie Management. An Integrated Approach, Houghton Mifflin Co., Boston 1992.
 17. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich, Wyd. UŁ, Łódź 1990.
 18. Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G., Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom?, "European Journal of Innovation Management" 2001, nr 1.
 19. Kao J., Światowe centra innowacji. Jak je wykorzystać?, "Harvard Business Review Pol­ska" kwiecień 2010.
 20. Karaś M., Granice firmy [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 21. Keams R., What do we mean by human capital management?, w: Whats the Future for Human Capital?, Chartered Institute of Personnel and Development, London 2006.
 22. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall, New Jersey 1978.
 23. Koźmiński A.K., Globalizacja rynku a internacjonalizacja studiów menedżerskich (referat na konferencję "Internacjonalizacja studiów zarządzania", Łódź 1995).
 24. Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, w: Król H., Ludwiczyński A. (red.). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 25. Krupski R., Strategie i zarządzanie strategiczne, w: Krupski R. (red.). Zarządzanie stra­tegiczne. Koncepcje - metody, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 26. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 27. Laurie D.L., Doz Y.L., Sheer C.P., Tworzenie nowych platform wzrostu, "Harvard Business Review Polska" kwiecień 2010.
 28. Lipka A., Strategie personalne firmy, PSB, Kraków 2000.
 29. Listwan T., Kształtowanie kary menedżerskiej firmy, "Kadry", Wrocław 1995.
 30. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, w: Listwan T. (red.). Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 31. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. ABC, Kraków 2000.
 32. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1997.
 33. Mills D.Q., Rebirth of the Corporation, Ed. J. Wiley, N. York 1991.
 34. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 35. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu przemian, PWE, Warszawa 2005.
 36. Müller U.R., Szczupłe organizacje. Placet, Warszawa 1997.
 37. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 38. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 39. Oslo Manuał, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guide-linesfor Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat 1997.
 40. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999.
 41. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działania, t. 1, Placet, Warszawa 1994.
 42. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
 43. Pocztowski A., Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego orga­nizacji, [w:] Listwan T. (red.). Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 44. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 45. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 46. Pszczołowski T., Organizacja od dołu i od góry. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 47. Rybak M., Od zarządzania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w: Juchnowicz M. (red.j, Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 48. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 49. Sikorski C., Ludzie nowej organizacji, Wyd. UŁ, Łódź 1998.
 50. Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 51. Śliwa K.R., Organizacja bez granic (granice teorii organizacji) w: Jagoda H., Lichtarski J. (red.). Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 52. Wawrzyniak B., Projektowanie strategicznej polityki personalnej, w: Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.). Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa 2001.
 53. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 54. Wiatrak A.P., Organizacja sieciowa - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
 55. Wissema J.G., Offensive change management with the step-by-step method, "Journal of Change Management" 2001/1(4).
 56. Wissema J.G., Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wyd. Zante, Zębice 2009.
 57. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu