BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Okres przewagi konkurencyjnej jako założenie i wartość oczekiwana w wycenie przedsiębiorstw
Competitive Advantage Period as an Assumption and Expected Value uin Companies' Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 53-66, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Enterprise valuation, Creating company's value, Competitive advantage
Note
streszcz., summ..
Abstract
Okres tworzenia wartości jest jednym z czynników wartości, któremu nie poświęca się zbyt wiele uwagi w teorii i praktyce wyceny. Przedsiębiorstwo jest zdolne do generowania stóp zwrotu z inwestycji przyrostowych, przewyższających koszt kapitału w momencie posiadania określonej przewagi konkurencyjnej na rynku. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest możliwe w pewnym skończonym okresie czasu, jest ono determinowane przez wiele czynników. Prawidłowe określenie tego okresu z perspektywy przedsiębiorstwa wyceniającego swoją działalność przyczyni się do zwiększenia rzetelności wyceny. Druga perspektywa analizy tego parametru to perspektywa rynku i wyceny akcji przez rynek. Za pomocą określenia okresu przewagi konkurencyjnej, który zrówna rynkową wycenę udziałów z wyceną analityka, można zbadać rynkowe oczekiwania co do perspektyw badanej firmy na rynku i postrzegania jej pozycji konkurencyjnej oraz długości czasu, w jakim będzie utrzymana. Celem artykułu jest prezentacja obu perspektyw i narzędzi służących do ich analizy, a także przykłady zastosowania.(abstrakt oryginalny)

Value duration is one of the value drivers that is quite neglected in terms of research and valuation practice. The company is capable of creating rates of return from incremental investments that are higher than the cost of capital when it has a particular competitive advantage on the market. Maintaining the competitive advantage is possible only in the finished period of time. It is determined by many factors. Precise assessment of this period for a company conducting valuation can improve the accuracy of estimation. Another perspective of analysis of this parameter is the perspective of market and basis for current stock prices valuation. By setting the competitive advantage period that makes the stock valuation equal to the value estimation, the market expectations could be examined. The purpose of this paper is to present both perspectives, tools for the analysis and examples of application.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bennett-Stewart III, G.: The Quest for Value. Harper Collins, New York 1991.
 2. Cassia L., Plati A., Vismara S.: Equity valuation using DCF: A theoretical analysis of the long term hypotheses. Investment Management and Financial Innovations, voI. 4, issue 1, 2007.
 3. Copeland T., Keller T, Murrin J.: Wycena: Mierzenie i Kształtowanie Wartości Firm. WIG- Press, Warszawa 1997.
 4. Damodaran A.: Damodaran on Valuation. 2 nd edition, New York: John Wiley & Sons Inc. 2006.
 5. Daszyńska-Żygadło K., Słoński T.: Analiza siły ekonomicznej przedsiębiorstw na podstawie macierzy zyskowności właścicieli. W: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 6. Fleischer C.S., Bensoussan B.E.: Strategic and Competitive Analysis. Methods and Techniques for Analyzing Business Competition New Jersey: Pearson Education, Inc. 2003.
 7. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1998.
 8. Hax A.C., Majluf N.S.: Strategic Management An Integrative Perspective. Prentice-Hall, Inc. New Jersey 1984.
 9. Kay J.: Foundations of Corporate Success: How Business Stategies add value. Oxford University Press 1993.
 10. Mauboussin M., Johnson P.: Competitive Advantage Period: The Neglected Value Driver. "Financial Management" 1997, Vol. 26, nr 2.
 11. McGahan A.M., Porter M.E.: How much does industry matter, really? Strategic Management Journal, vol. 18, Issue S1, 1997.
 12. Miller M., Modigliani F.: Dividend policy, growth and the valuation of shares. "The Journal of Business" październik 1961.
 13. Mills R.W.: Assessing Growth Estimates in IPO Valuations - A Case Study. "Journal of Applied Corporate Finance" 2005, vol. 17, nr 1.
 14. Mills R.W.: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy warto¬ści strategicznej. ODKK Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 15. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1998.
 16. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1998.
 17. Prahalad C.K., Hamel G.: The core competence of the Corporation. Harvard Business Review, Rocznik 68, Nr 3, maj-czerwiec 1990.
 18. Rappaport A.: CFOs and stategists: forging a common framework. Harvard Business Review, maj- czerwiec 1992.
 19. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. WIG-Press, Warszawa 1999.
 20. Rumelt R.P.: How much does industry matter? Strategic Management Journal 12.
 21. Schmalensee R.: Do markets differ much? American Economy Review 75(3), 1985.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu