BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gadawska Jolanta (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Polityka rachunkowości a wartości przedsiębiorstwa
Acounting Policy and Enterprise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 273-285, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Polityka rachunkowości, Kreatywność, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość dodana
Accounting policy, Creativity, Enterprise value, Value added
Note
streszcz., summ..
Abstract
Polityka rachunkowości oznacza przyjęcie określonych metod wyceny, amortyzacji, szacowania, czy pre­zentacji pozycji bilansowych lub wynikowych. Polityka rachunkowości danego podmiotu kończy się w tedy gdy zaczyna się zamazywanie i fałszowanie bilansu. Przypadki takiego działania są zabronione pod rygorem określonych sankcji. Kreatywna księgowość ma swoje źródło w polityce rachunkowości danej firmy i dotyczy wykorzystania zakresu wolności w interpretowaniu przepisów lub braku przepisów. Nie jest ona tym samym co oszustwo - choć obecnie z tym pojęciem jest kojarzona. (skrócony abstrakt oryginalny)

Accounting policy means the adoption of certain accounting methods of valuation, depreciation, evaluation, or presentation of balance sheet items and their results. The accounting policies of a given entity end when they begin to blur or falsify the balance sheet. The occurrence of such actions are forbidden under threat of specified penalties. Creative accounting has its source in the company's accounting policies, and applies to the use of freedom in interpreting the rules or lack of rules. It is not the same as fraud - although the terms are now associated. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gut P, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  2. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., Oszustwa księgowe, Difin, Warszawa 2006.
  3. Międzynarodowe standardy rachunkowości, wyd. IASC, London 2001.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom II, wyd. IAS, London 2004.
  5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wyd. IASB, London 2009.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, A. A. Jaruga, M. Frendzel, R. Ignatowski, P. Kabalski (red.), wyd. SKwP, Warszawa 2006.
  7. Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, K. Sawicki (red.), wyd. Ekspert, Wrocław 2005.
  8. Słownik wyrazów obcych, J. Tokarski (red.), PWN, Warszawa 1980.
  9. Słownik języka polskiego, Szymczak M. (red.), PWN, Warszawa 1988.
  10. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. nr 121, poz. 591; teks jednolity Dz. U. 2009r. nr 152,poz 1223; zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu