BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wycena procesów biznesowych
Business Process Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 67-79, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Procesy biznesowe, Wycena, Zarządzanie procesami
Business processes, Valuation, Process management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule wskazuje się na potrzebę większego zainteresowania metodami wyceny procesów biznesowych. Omawia się i ocenia trzy grupy metod: metodę koszty plus, metodę stopy zwrotu inwestycji z procesu i metodę negatywnej wartości procesu biznesowego. Pomija się świadomie metodę DCF. Uznaje się, że proces wyceny powinien składać się z dwóch etapów. W pierwszym etapie formułuje się czytelnie cel wyceny, dokonuje się identyfikacji i selekcji procesu (np. listy czynności, powiązań i jego znaczenia w działalności przedsiębiorstwa) oraz wyznacza się kluczowe atrybuty procesu (koszt, jakość, czas, elastyczność, ryzyko). W drugim etapie wykorzystuje się wybraną metodę (specyfikacja założeń, proces obliczeniowy, weryfikacja wyników, interpretacja i forma ich prezentacji). Generalna konkluzja artykułu jest taka, że niedostateczny rozwój metod wyceny procesów i ich niedoskonałości nie są wystarczającymi argumentami za odkładaniem wyceny procesów biznesowych na odpowiedniejszy moment (abstrakt oryginalny)

The article indicates that there is a need for greater interest in the methods of evaluation of business processes. Three groups of methods are presented and analysed: the 'cost plus' method, the 'return on investment in the process' method (ROP and ROI methods) and the 'negative value of the business process method'. The Discounted Cash Flow Method is not taken into account in the paper. It is recommended that the evaluation process should consist of two stages. The first stage involves formulation of the evaluation aims, identification and selection of a process and determination of the key attributes of the process (cost, quality, time, flexibility and risk). The second stage involves application of the selected method (specification of the assumptions, calculation process, results verification, interpretation) and ways of presenting it). The final conclusion of the article is that managers should not postpone the application of methods of evaluation of business processes, however imperfect they may be, if they want their companies to be competitive and face up to all the challenges of the global market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dickens Ch., Gould K.: Process as an Asset. "BP Trends" July 2008.
  2. Dobiegała-Korona B.: Wartość klienta czy wartość dla klienta. "Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1.
  3. Hines P. et all: Value Stream Management. "The International Journal of Logistics Management" 1998, Vol. 9, nr 1.
  4. Housel T.J., Bell A.H., Kanevsky V.: Calculating the Value of Reengineering at Pacific Bell. "Planning Review", January-February 1994.
  5. Kasiewicz S.: Paradygmaty zarządzania operacyjnego. W: W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. Red. W.M. Grudzewski, i I. Hejduk. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
  6. Kothari A., Lackner J.: A Value Based Approach to Management. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2006, nr 4.
  7. Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Red. T. Dudycz. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
  8. Smith M.: Performance Measurement & Management. A Strategic Approach to Management Accounting. Sage Publications, London 2005.
  9. Westcott-Abudi G.M.: Using ROI to Measure the Results of Business Process Improvement Initiatives. "BPTrends" October 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu