BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konowalczuk Jan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw
The Intellectual Capital of Land Which is a Part of an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 81-93, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Kapitał intelektualny, Nieruchomości gruntowe
Enterprise valuation, Intangible asset, Intellectual capital, Ground real estate
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł jest próbą identyfikacji i oceny form kapitału niematerialnego zurbanizowanych gruntów przedsiębiorstw w Polsce, w odniesieniu do najbardziej ekskluzywnych sposobów kontroli poprzez prawo własności i prawo wieczystego użytkowania. Poruszana problematyka dotyczy gruntów niezabudowanych oraz odrębnej wartości gruntów zabudowanych. Tego rodzaju nieruchomościom tradycyjnie przypisuje się wyłącznie cechy kapitału materialnego, podczas gdy we współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie ma ich kapitał intelektualny. W przypadku gruntów najistotniejsze przepływy kapitału społecznego do przedsiębiorstw dotyczą kapitału niematerialnego, który jest niezbędny dla optymalnego użytkowania gruntu i maksymalizacji jego wartości. Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw postrzegać należy w ten sam sposób, jak kapitały własne, zwracając uwagę, że jest on pożyczony od różnych grup interesów, głównie od społeczności lokalnej, oraz że może występować wiele form tego kapitału, różniących stabilnością i trwałością, co w zasadniczy sposób wpływa na zmienność wartości gruntów.(abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to identify and assess the forms of immaterial assets of Polish urban land which is part of a business enterprise. The above is to be carried out with relation to the most exclusive types of control, namely ownership and perpetual usufruct. The considered issues concern undeveloped land and the separate value of developed land. These types of properties are traditionally assigned only features characteristic of material assets, while in contemporary economy, their intellectual capital is increasingly important. In the case of land, the most important flows of social capital to enterprises are connected with immaterial assets, which are indispensible for best use of land and for maximizing its value. The intellectual capital of land which is a part of an enterprise should be viewed in the same way as equity capital with attention given to the fact, that it is borrowed from different groups of interest, but mainly from the local society. Moreover, various forms of this capital, which differ in their level of stability and perseverance, may exist and this greatly influences the changes in land values. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barzel Y.: Economic Analysis of Property Rights, Political Economy of Institutions and Decisions.Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 2. Belniak S.: Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 3. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M.: Odczytując kod wartości. WIG-Press, Warszawa 2001.
 4. de Soto H.: Tajemnica kapitału. FijoRR Publishing, Warszawa 2002.
 5. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 6. Etel L.: Podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003.
 7. Europejskie Standardy Wyceny 2000. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2001.
 8. Gniewek E.: Prawo rzeczowe. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003.
 9. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 10. International Valuation Standards. Eighth Edition 2007. International Valuation Standards Committee, London 2007.
 11. Konowalczuk J.: Ekonomiczna definicja nieruchomości oraz ekskluzywność praw do nieruchomości. W: Inwestycje na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 12. Kooymans R.: The outsourcing of corporate real estate management - how do corporate real estate units and outsource service providers view each other and management issues? Pacific Rim Real Estate Society Conference, January 2000.
 13. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Kucharska-Stasiak E.: Wybrane problemy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Red. E. Kucharska-Stasiak. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001,
 15. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006.
 16. North D.C.: Institutions, Institucional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i  sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
 18. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2006, nr 121 poz. 844, zpóźn. zm.).
 19. Ustawa z 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 20. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16 z poz. 93 z późn. zm.).
 21. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 z poźn. zm.).
 22. Ustawa z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU nr 16, poz. 78 z późn. zm.).
 23. Williamson O.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.
 24. Wycena nieruchomości. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu