BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotyla Cyryl (Uniwersytet Gdański)
Title
Ograniczenia bilansowe możliwości ujawniania zasobów niematerialnych
Limitation of Intangible Assets Presentation in Financial Statements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 95-101, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Enterprise valuation, Intangible asset, Balance law, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu omówiono ograniczenia możliwości ujawniania zasobów niematerialnych wynikające z aktualnych regulacji prawa bilansowego. Brak informacji w sprawozdaniu finansowym o wszystkich składnikach niematerialnych jednostki nie pozwala na dokonanie oceny wartości firmy w oparciu o sprawozdania finansowe. Wydaje się koniecznością, aby w miarę rozwoju składników niematerialnych i wzrostu ich znaczenia dla prowadzących działalność, nastąpiły odpowiednie zmiany w przepisach o rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

This article discuss - based on current accounting regulations - limitation of possibilities to present intangible assets in companies' financial reports. Actually financial reports do not include information about all intangible assets that make them not useful to measure value of company on financial reports basis. Because of that, corrections have to be done in current accounting regulations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000
  2. . Helin A.: Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
  3. MSR nr 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych.
  4. MSR nr 38 - Wartości niematerialne.
  5. Surdykowska S.T.: Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
  6. Ustawa o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości. Red. J. Gierusz. Oddk, Warszawa 2002.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu