BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ballion Gabriela (Wyższa Szkoła Zarządzania i Ochrony Pracy w Katowicach)
Title
Efektywność audytu wewnętrznego. Założenia - pomiar - ocena
The Effectiveness of Internal Audit. Assumptions - Measurement - Estimation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 23-31, Bibliogr. poz. 14
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny jest ważnym elementem procesu zarządzania jednostką. Sam audyt jako wydzielony obszar działania również podlega zarządzaniu. Aby audyt wewnętrzny był efektywny i skuteczny musi podlegać okresowej ocenie. Wymaga to zidentyfikowania obszaru zarządzanego oraz opisania go za pomocą charakterystyk liczbowych i częściowo jakościowych. Samoocena audytu wewnętrznego powinna być dokonywana okresowo i stanowić podstawę do przebudowy struktury lub metod pracy komórki audytu. Aby uzyskać ogólną ocenę należy określić podstawowe kryteria oceny, a następnie dokonać wyboru sposobu oceny stanu audytu wewnętrznego. Pozwala to na uzyskanie wartości liczbowych dla oceny skuteczności i efektywności audytu. Monitoring osiąganych wartości pozwala określić zmiany świadczące między innymi o poprawie skuteczności bądź pogorszeniu efektywności, co powinno skłonić kierownictwo do podjęcia stosownych działań. (abstrakt oryginalny)

Internal audit is an important element of the management process. Audit itself, as the separated area of operation, is responsible to the management. Internal audit will be effective and successful if it is systematically estimated. This requires the identification and description of the management area by means of numerical and qualitative characterizations. The estimation of internal audit must be realized periodically. It should also be fundamental for reconstructing the structure of the audit section or its methods of work. In order to get general opinion, fundamental criteria must be defined. What is more, a selection of methods of evaluation must be performed. It gives the possibility to receive numerical values in order to estimate the effectiveness of the audit. The monitoring of the values makes it possible to estimate possible changes which may present the improvement or deterioration of the effectiveness. Such a feedback should induce the management to take some further action. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, T. Kiziukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2007.
 2. Ballion G., Normatywne aspekty wykorzystania audytu wewnętrznego w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego [w:] Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja, I. Sobańska, W.A. Nowak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.
 3. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.
 4. Filipiak B., Dylewski M., Audyt przedsięwzięć finansowanych ze środków zagranicznych - element zarządzania czy konieczność ustawowa [w:] Zeszyty Naukowe Nr 475. Prace Katedry Rachunkowości Nr 29. Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2007.
 5. Klima D., Statystyka dla audytorów w przykładach. Biblioteczka Audytora 2, In-foAudit sp. z O.O., Warszawa 2005.
 6. Łunarski J., Antosz K., Ocena stanu parku maszyn technologicznych w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2007), Nr 2
 7. Machnik D., Rola audytu wewnętrznego w racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi,[w:] Zeszyty Naukowe Nr 475. Prace Katedry Rachunkowości Nr 29. Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2007.
 8. Mały słownik języka polskiego, S. Skorupko, H. Anderska, Z. Łempicka (red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, red. nauk. H. Grocholski, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004.
 10. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990.
 11. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A., Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Edukator", Częstochowa 2003.
 12. Sienkiewicz P., Teoria efektywności systemów ,Polskie Towarzystwo Cybernetyczne. Zakład Naukowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987.
 13. Szczegółowe kryteria oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania standardów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w 2006 roku, Ministerstwo Finansów, styczeń 2006.
 14. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 r. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu