BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Marlena (Politechnika Częstochowska), Łęgowik-Świącik Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza wybranych aspektów metody finansowania inwestycji w formule PROJECT FINANCE
Analysis of Selected Aspects of Investment Financing Method in Project Finance Formula
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 305-319, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Project finance, Inwestycje, Infrastruktura, Ryzyko
Project finance, Investment, Infrastructure, Risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest teoretyczna analiza zastosowania metody project finance w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Omówiono pojęcie, podstawowe cechy i istotę inwestycji oraz metody project finance. Zwrócono uwagę na zasadnicze determinanty skłaniające do stosowania project finance w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dokonano również porównania metody project finance z tradycyjnym sposobem finansowania inwestycji - corporate finance. (abstrakt oryginalny)

A fundamental aim of this study is to provide theoretical analysis of applicarion of project finance method for implementation of investments. The concept, basic characteristics and the essence of infrastructure investments and project finance method were described. The focus was on fundamental determinants which make managers employ project finance for implementation of infrastructure investments. Comparison of projects finance method with traditional method of financing of investments i.e. corporate finance was also made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, CeDeWu, Warszawa 2009.
 2. Brzozowska K., Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance, Wyd. AR w Szczecinie, Rozprawy Nr 220, Szczecin 2003.
 3. Duraj A.N., Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wyd. UL, Lódź 2004.
 4. Duraj J., Postawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 5. Frey R.L., Infrastruktur Grundlagen der Planung óffentłicher Investitionen, Yerlag J. C. Mohr, Tilbingen 1970.
 6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000.
 7. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 8. Kamińska T., Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 9. Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa 2007.
 10. Kwiatkowski R., Analiza ryzyka kredytowego towarzyszącego finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance. Materiały i studia NBP, Zeszyt nr 69, Warszawa, styczeń 1998.
 11. Marcinek K., Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005.
 12. Markowski A., Pawelec R., Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wyd. Wilga, Kraków 2001.
 13. Metody oceny projektów gospodarczych, J. Duraj (red.), Wyd. UL, Łódź 2006.
 14. Musialik M., Nowakowska-Grunt J., Skowron-Grabowska B., Wpływ systemu finansowego na inwestycje rzeczowe przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, J. Duraj (red.), Wyd. Omega-Praksis, Łódź 1998.
 15. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 16. Piskozub A., Funkcja przemieszczenia jako cecha wspólna infrastruktury, "Problemy Eko­nomiki Transportu" 1977, nr 2.
 17. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 18. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 19. Rozwój infrastruktury transportu, K. Wojewódzka-Król (red.), Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 20. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 21. Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1981, t. 1.
 22. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 23. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Tekst ujednolicony 17 czerwca 2002 Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694.
 24. Wojewnik-Filipkowska A., Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 25. Yescombe E.R., Project finance. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 26. Zachorowska A., Łukomska J., Teoretyczne aspekty ryzyka inwestycyjnego, w: Ekonomiczne i poza ekonomiczne determinanty rozwoju, A. Zachorowska i H. Kościelniak (red.), Wyd. Wydziahi Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 27. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu