BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dylematy prognozowania a wycena przedsiębiorstw i nieruchomości (refleksje na tle analiz dotyczących kształtowania standardów wyceny)
Dilemmas of Forecasting and Appraisal af Enterprises and Real Estates (Reflections Related to Analyses Focused on Shaping Standards of Financial Appraisal)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 125-139, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wycena nieruchomości, Prognozowanie, Teoria rachunkowości
Enterprise valuation, Real estate valuation, Forecasting, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Referat ten powstał na kanwie uczestnictwa w - zainicjowanych i podjętych przez Komisję Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, trwających od jesieni 2008 r. - pracach w ramach Zespołu ds. Opracowania Noty Interpretacyjnej "Wycena przedsiębiorstw". Bazuje przede wszystkim na wynikach prowadzonych systematycznie od wielu lat porównawczych analiz i studiów z zakresu teorii i praktyki wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości. Analizy porównawcze wskazują na występowanie niespójności zarówno definicyjnych jak i metodologicznych oraz proceduralnych w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw. Niespójności te zwiększają ryzyko nieprawidłowości wycen i dotyczą m.in. definiowania oraz prognozowania dochodów. W referacie formułowane są postulaty i rekomendacje praktyczne ukierunkowane na łagodzenie w tych niespójności i ich negatywnych następstw.(abstrakt oryginalny)

The paper has risen out of the author's participation in the - initiated and carried out by Komisja Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych [Committee on Standards of the Polish Federation of Associations of Real Estate Appraisers], lasting since the autumn of 2008 - proceedings of Zespół ds. Opracowania Noty Interpretacyjnej "Wycena przedsiębiorstw" [Task Force for the Elaboration of an Interpretative Note "Financial appraisal of enterprises"]. Therefore, it is primarily based on results of comparative research carried out systematically for many years in the area of analyses and studies in theory and practice of financial appraisal of enterprises and real estates. The comparative analyses indicate inconsistencies regarding definitions, methods and procedures applied in the appraisal of real estates and enterprises. The inconsistencies pertain, inter alia, defining and forecasting income. The paper offers proposals and practical recommendations aimed at softening the effects of the indicated inconsistencies (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Duraj J.: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii ipraktyki zarządzania. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytet Łódzki, Płock-Łódź 2001.
 2. Europejskie Standardy wyceny (wydanie polskie). PFSRN, Warszawa 2001.
 3. Frydman R., Goldberg M.D: Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton University Press, 2007.
 4. Grzesikiewicz Z.: Utrata wartości aktywów. SKP, Warszawa 2003.
 5. Karmańska A.: Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego. SKP, Warszawa 2003.
 6. Karpiński A.: Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością (All what one should know about the futures studies), maszynopis powielony, Warszawa 2009.
 7. Mayo H.B.: Wstęp do finansów. Liber, Warszawa 1997. O rachunkowości defraudacyjnej, niesłusznie zwanej kreatywną w: E. Mączyńska: To zwykła defraudacja. "Rzeczpospolita", 9 sierpnia 2002.
 8. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Poltext, Warszawa 2004.
 9. Międzynarodowe Wskazówki Interpretacyjne nr 6. Wycena przedsiębiorstw. PFSRM, Warszawa, wydanie uaktualnione 2007.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy - DzU z 24 czerwca 1997 r.; DzU 2003 nr 147 poz. 1430.
 11. Sektor MSP wybiera konserwatywne strategie rozwoju, PKPP Lewiatan, 2007http://www.pkpplewia- tan.pl/?ID=91238&article_id=189972.
 12. Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 13. Starczewska-Krzysztoszek M.: Konkurencyjność sektora MSP Monitoring kondycji sektora MSP 2007. Raport z badań, KPP Lewiatan, Warszawa 2007.
 14. Stiglitz J.: Szalone lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa 2006.
 15. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Red. E. Urbańczyk. Szczecin 2004 wydanie ósme poszerzone, PSFRM, Warszawa, czerwiec 2004.
 16. Toffler A.: Szok przyszłości. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 17. Wycena nieruchomości. Red. L. Dybving. PFRM, Warszawa 2000 (tłumaczenie na język polski pod red. E. Kucharskiej Stasiak).
 18. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. FRR, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu