BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Standardy kontroli wewnętrznej a nadrzędne zasady rachunkowości
Stadards of Internal Control With Connection of Accounting Principles
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 86-94, Rys., bibliogr. poz. 11
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie kontroli wewnętrznej oraz problem jej standaryzacji. Istotę kontroli wewnętrznej powiązano z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych, od których przestrzegania zależy wiarygodność informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

In the article the term of internal control and the problem of standardization are presented. The essence of internal control connects with the principles of preparing a financial statement. The perception of these principles influence on the credibility of information about financial status and financial result. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 2. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKw P, Warszawa 2005.
 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2007.
 4. Pogodzińska-Mizdrak E., Kontrola i audyt wewnętrzny jako holistyczny system kontrolny, w: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, red. K.Winiarska, Szczecin 2006.
 5. Słownik wyrazów obcych, red. J.Tokarski, PWN, Warszawa 1971.
 6. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 7. Słownik poprawnej polszczyzny, red. W.Doroszewski, PWN, Warszawa 1977.
 8. Słownik języka polskiego,t. III, red. M.Szymczak, PWN, Warszawa 1989.
 9. Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
 10. Winiarska K., Audyt finansowy, InfoAudit, Warszawa 2005.
 11. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości t.j. DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 z pózn.zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu