BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność
In Search of Terminological Order : Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 908, s. 93-102, bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Płynność finansowa, Analiza finansowa, Wypłacalność
Financial liquidity, Financial analysis, Financial solvency
Note
streszcz., summ.
Abstract
O istnieniu przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej decyduje wypłacalność, jej brak jest bowiem przyczyną upadłości podmiotów gospodarczych. W literaturze ekonomicznej obok terminu "wypłacalność" pojawia się także "płynność finansowa" i "zdolność płatnicza". Jedni autorzy utożsamiają je i stosują zamiennie, z kolei inni je różnicują, przypisując im różne zakresy merytoryczne, a tym samym różny charakter wzajemnych relacji. Opracowanie poświęcono wyjaśnieniu znaczenia tych pojęć, a także określeniu występujących pomiędzy nimi relacji. (abstrakt oryginalny)

Being solvent determines whether or not an enterprise exists in a market economy. A lack of solvency is therefore one reason businesses fail. In the economics literature, beside the notion of solvency there are also the ideas of financial liquidity and the ability to pay. Some authors identify these notions as being interchangeable, while others differentiate them, ascribing to them different essential ranges and a different character of mutual relation. This paper explains the meaning of these notions and also describes the mutual relations between them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
 2. Bond C. J. [1993], Credit Management Handbook, A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations, McGraw-Hill, Inc., New York.
 3. Cebrowska T. [1992], Płynność jako determinanta równowagi finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 638, Wrocław.
 4. Kieso D.E., Weygandt J.J. [1992], Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc., New York.
 5. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. [2004], Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.
 6. Meigs W.B., Meigs R.F. [1987], Accounting: the Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Co., New York.
 7. Michalski G. [2001], Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 894, Wrocław.
 8. Michalski G. [2004], Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Wydawnictwo Cedetu sp. z o.o., Warszawa.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2007], MSSF t. I i II, IASB, polski przekład, Warszawa.
 10. Nahotko S. [2003], Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG sp. z o.o., Bydgoszcz.
 11. Olchowicz I. [2007], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Jachna T. [2009], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Śnieżek E. [1997], Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 14. Uniwersalny słownik języka polskiego [2003], red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U. z 2003 r., nr 60 poz. 535 (z późn. zm.).
 16. Waśniewski T. [1997], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 17. Wędzki D. [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu