BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska-Mitrut Joanna (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Znaczenie przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem globalnym
Applying of Monitoring Data for Communal Water Network Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 351-364, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Popyt, Podaż
Corporation strategies, Competitive advantage, Demand, Supply
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące rangi przewagi konkurencyjnej w aspekcie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Rysując istotę i rolę przewagi konkurencyjnej oraz zaznaczając istotne cechy dzisiejszego otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa podkreśla się, że budowa i podtrzymywanie przewagi jest dziś nie kończącym się procesem, którego realizacja jest wymogiem konkurencyjności w XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

This article highlights great weight creating of competitive advantage for management of modem enterprises. In the paper, author is trying to explain why and how nowadays market environment requires of enterprises the bcginning ol process competitive advantage forming and sustaining. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamik A., Kształtowanie przewagi konkurencyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 6.
 2. Adamik A., Tymczasowość przewagi konkurencyjnej, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" 1999, nr 9.
 3. Adamik A., Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Jeżak J. (red.). Łódź 2003.
 4. Begg D., Fischer S., Dombusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1996.
 5. Czupiała J., Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
 6. Day G.S., Wensley R., Assessing Advantage: a Framework for Diagnosing Competitive Superiority, "Joumal of Marketing" 1998, April, nr 4.
 7. Grudzewski W. M., Hajduk K. 1., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 8. Godziszewski B., Globalizacja jako wyzwanie konkurencyjne dla polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji"1997, nr 4.
 9. Hamel G., Prahald C. K., Przewaga konkurencyjna jutra, Bisiness Pres, Warszawa 1999.
 10. Hutt M. D., Speh W. Th., Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997.
 11. Kameschen D. R., Mckenzie R. B., Nardinelli C, Ekonomia, Gdańsk 1991.
 12. Koźmiński A. K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 13. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 14. Markowski T., Konkurencyjność regionów, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 15. Moszkowicz M., Przewagi konkurencyjne - próba systematyzacji, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Jeżak J. (red.). Łódź 2003.
 16. Nogalski B., Wrogowie przejęcia na polskim rynku kapitałowym jako przejaw global­izacji, w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, Lewan­dowski J. (red.). Politechnika Łódzka, Łódź 2000.
 17. Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego, Wyd. Aka­demii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.
 18. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 19. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995.
 20. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 21. Stankiewicz J. M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 22. Stankiewicz J. M., Wpływ globalizacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa, w:. Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Jeżak J. (red.). Łódź 2003.
 23. Steonmann H., Schreyogg G., Zarządzanie-podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Kon­cepcje, funkcje przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 24. Stonehouse G., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 25. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 26. Supernat J., Management. Tezaurus kierownictwa. Kolonia Łtd, Wrocław 2000.
 27. Wąchol J., Procesy globalizacji w aspekcie rozszerzenia Unii Europejskiej - szansę i zagrożenia dla Polski, w: Gospodarka wobec wyzwań globalizacji, Stankiewicz J. (red.), Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2003.
 28. Wołowiec T., Wybrane aspekty sprawiedliwości opodatkowania i ekonomicznej efektywności, w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów , Nalepka A. (red.). Wyższa Szkoła Biznesu -NŁU, Nowy Sącz 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu