BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polaczek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Dylematy wyceny wartości małego przedsiębiorstwa
The Dilemma Over Estimating the Value of a small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 173-182, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Small business, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu skoncentrowano się na rozważaniach teoretycznych oraz informacjach makro-ekonomicznych w zakresie podejścia do wyceny wartości małego przedsiębiorstwa. Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu rozważania dowiodły, że głównym celem mikro i małych przedsiębiorstw jest przetrwanie. W dominującej części, mikro i małe przedsiębiorstwa są zarządzane bądź współzarządzane przez właścicieli. Oznacza to, że problem wartości nie stanowi kryterium decyzyjnego w zarządzaniu "swoim" przedsiębiorstwem. Koncentracja na celu przetrwania oznacza jednak wzrost wartości mikroprzedsiębiorstw. Kontynuacja działalności przekłada się bowiem na zaspokojenie potrzeb niższego rzędu, w tym przede wszystkim bytu rodziny, a także poczucie bycia "swoim własnym szefem", dumy z własności, niskie koszty oraz łatwość założenia działalności. Podsumowując, na podstawie prowadzonych przez autora opracowania badań teoretyczno-em pirycznych, właściciele małych przedsiębiorstw nie są zainteresowani poznaniem wartości ich przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the theoretical deliberations and the macroeconomic information concerning an approach to estimating the value of a small enterprise. The analysis carried out in this paper indicates that the main goal of micro and small enterprises is to survive. Micro and small enterprises are, in the prevailing part, either run or co-run by their owners. It means that the issue of value does not constitute the decisive criterion in managing "one's own" company. However, focusing on the survival-oriented goal indicates an increase in the value of micro enterprises. The continuation of the business activity further translates into fulfilling the basic needs, particularly financially supporting the family, and also into the sense of being "one's own boss", taking proud in ownership, low cost and the easiness of setting up a company. To sum up, the theoretical and empirical research carried out by the author of this article demonstrates that the owners of small enterprises are not interested in finding the value of their companies (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia popularna PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
  2. Nowicki J.: Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich. W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej. Red. M. Jerzemowskiej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
  3. Malinowska U.: Dylematy wyceny przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  4. Polaczek R.: Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego. Poznań 2005.
  5. Polaczek R.: Efektywność gospodarowania jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw wPolsce w latach 2006-2007. PARP, Warszawa 2008.
  7. Skoczylas W.: Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: Determinanty i  modele wartości przedsiębiorstw. Red. W. Skoczylas. PWE, Warszawa 2007 s. 20.
  8. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. FRRwP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu