BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Problemy identyfikacji i wyceny know-how
Know-How Identification and Valuation Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 183-193, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Wartości niematerialne, Wycena, Know-how
Intangible asset, Valuation, Know-how
Note
streszcz., summ..
Abstract
Know-how to składnik aktywów, który nie posiada postaci materialnej. Obejmuje wiedzę i doświadczenia o charakterze poufnym. Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości know-how stanowi składnik wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na niematerialny charakter, w praktyce istnieją duże problemy z określeniem zakresu know-how, jego identyfikacji i wyceny. Problemy te powodują, że firmy nie zawsze ujawniają ten składnik w sprawozdaniu finansowym, co skutkuje obniżeniem wartości bilansowej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Know-how is the part of assets which is non-material. It covers knowledge and experience of confidential nature. According to the International Accounting Standards and the Accounting Act, know-how constitutes non-material and legal values. In practice, due to its non-material nature, there are significant problems with defining the scope of know-how, its identification and valuation. These problems cause companies to not always reveal this particular component in a financial statement, which in turn results in diminishing the company's balance sheet value.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dźwigała G.: Opodatkowanie know-how. "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 2.
 2. Hendriksen E.A., van Breda M.F: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Michewicz P.: Know-how przedsiębiorstwa, http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzaniep/artykul/ 52,0,364340.html?p=mf.
 4. Radawiecka E.: Koszty zakończonych prac rozwojowych w prawie bilansowym i  międzynarodowych standardach rachunkowości. Zeszyty Naukowe nr 12, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 5. Radawiecka E.: Methods of brand value valuation. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i  Zarządzania nr 12, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 6. Radawiecka E.: Wartości niematerialne i prawne. W: M. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka: Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Difin, Warszawa 2007.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii, DzU L 123/11 z27.4.2004, art. 1, ust. 1, pkt i.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, DzU 2002, nr 137, poz. 1152.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr  1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE z 29.11.2008 r.
 10. Sokołowska-Kulas I., Wojciszke J.: Jak wyceniać know-how. "Rzeczpospolita" z 8.01.2008 r.
 11. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity, DzU 2003, nr 153, poz. 1503.
 12. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny DzU 1964, nr 16 poz. 93.
 13. Ustawa z24 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, DzU 2002, nr 76, poz. 694 zpóźn. zm.
 14. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych iprawnych. PWE, Warszawa 2008.
 15. Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe ipodatkowe. ODDK, Gdańsk 2008.
 16. Ziętowska I., Krzeszowski W.D. : Pojęcie know-how w regulacjach prawnych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej. Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu