BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak-Sobczak Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zarządzanie przez finanse w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (ujęcie systemowe)
Management by the Finance Company in Creating Value (Systemic Approach)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 429-443, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością, Łańcuch wartości, Zarządzanie
Value management, Value chain, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W rynkowym systemie gospodarowania przedsiębiorstwo jest społecznym systemem, ukształtowanym zgodnie z zasadami prawno-organizacyjnymi, zespalającym, wszelkie niezbędne postaci kapitału, które są jego siłą energetyczną. Ich transformacja, przy akceptowanym poziomie ryzyka, jest konsekwencją wykorzysta­nia zdolności tej energii do pomnażania wartości i osiągnięcia innych celów wyrażanych przez właściciela i otoczenie. Twierdzenie to stanowi przesłankę koncepcji systemu zarządzania przez finanse. Instrumenty tego systemu dobierane w modyfikowane i innowacyjne wiązki i wykorzystywane w dłuższych okresach sprzyjają pomyślnemu kreowaniu wartości przedsiębiorstwa i umacnianiu jego pozycji w otoczeniu. Środkiem i warunkiem tworzenia wartości poprzez wykorzystanie dobranej wiązki tych instrumentów jest czas. Jego funkcje opisano w treści referatu. (abstrakt oryginalny)

The market system is a social enterprise management system, formed in accordance with the legał and organizational form that combines all the necessary capital, which is the energy force. Their transformation at acceptable risk level, is a consequence of the capacity utilization of this energy to the multiplication value and achieve other objectives expressed by the owner and the environment. This claim is a prerequisite for the concept of management by the finance system. The Instruments chosen in this system and innovative beam modified and used over longer periods conducive to the successful creation of the company and consolidating its position in the environment. Measures and conditions of value creation through the use of selected bundles of these Instruments is time. Its functions are described in the text of the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami Planowanie i kontrola. Wyd . C. H. Beck, Warszawa 2006.
 2. Copeland T., Kotler T, Murrin J., Wycena : mierzenie i kształtowanie wartości firm. Wig-Press, Warszawa 1997.
 3. Hawawini G., Yiallet C, Finanse menedżerskie. PWE, Warszawa 2007.
 4. Katz D.Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 5. Leksykon finansowo-bankowy, PWE Warszawa 1991.
 6. Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 7. Pluta W, Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zapewniać płynność finansową, Wyd. C. H. Beck 2005.
 8. Ronstadt R., Enterpreneurship, Lord Publishing, Dower MA 1984.
 9. Sierpińska M. (red.) Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin 2005.
 11. Woźniak-Sobczak B., Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE Katowice 2005.
 12. Woźniak -Sobczak B., Łańcuch tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Kato­wicach, Katowice 2007.
 13. Yuchtmann E, Seashore S.E., A system resorce approach to organizational effectiveness, "American Socjological Review" 1967, vol. 32.
 14. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu