BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Welc Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zjawisko konwergencji do średniej w przypadku współczynników beta spółek notowanych na GPW
Regression to the Mean in the Case of Beta Coefficients of Warsaw Stock Exchange Listed Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 255-264, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Wycena przedsiębiorstwa, Konwergencja, Współczynnik Beta, Rynek kapitałowy, Spółki giełdowe
Public companies, Enterprise valuation, Convergence, Beta factor, Capital market, Stock market companies
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Współczynnik Beta stanowi jeden z podstawowych parametrów wykorzystywanych w przypadku większości wycen spółek metodą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych. W literaturze wskazuje się na występowanie w przypadku empirycznych współczynników zjawiska tzw. konwergencji do średniej (regression to the mean). W artykule dokonano próby oceny stopnia występowania zjawiska konwergencji do średniej w przypadku współczynników Beta polskich spółek publicznych. W badaniu wykorzystano dane dotyczące współczynników Beta spółek notowanych na GPW (z pominięciem NFI), publikowane przez miesięcznik "Forbes Investor" w okresie od października 2007 roku do stycznia 2009 roku. Przeprowadzona analiza wskazała, iż w analizowanym okresie zachodziła stopniowa konwergencja współczynników Beta. Zgodnie z oszacowaną funkcją konwergencji współczynników Beta do średniej, konwergencja ta zajmuje przeciętnie około 5-6 lat.(abstrakt oryginalny)

Beta coefficient constitutes one of the basic parameters used in the majority of corporate dis counted cash flows valuations. The phenomenon of the empirical Betas' regression to the mean is often suggested in the literature. This paper attempts to measure the scope of regression to the mean in the case of polish public companies' Betas. In our research we used the data relating to the Betas of the Warsaw Stock Exchange' listed companies (excluding NFI), published by "Forbes Investor" magazine in the period between October 2007 and January 2009. The analysis that was carried out con- firmed that the regression to the mean of Betas was observed in the period under investigation. Ac- cording to the estimated Betas' convergence function this convergence takes some 5-6 years on average. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Fama E.F., French K.R.: Forecasting Profitability and Earnings. "The Journal of Business" Vol. 73.
  2. Palepu K.G., Healy P.M., Bernard V.L.: Business Analysis & Valuation Using Financial Statements. Thomson South-Western. Mason 2004.
  3. Penman S.H.: Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill International. New York 2007.
  4. Rutterford J., Upton M., Kodwani D.: Financial Strategy. John Wiley & Sons. Chichester 2006.
  5. Verninmen P. i in.: Corporate Finance. Theory and Practice. John Wiley & Sons. Chichester 2005.
  6. Witmer J.: The Cost of Equity in Canada: An International Comparison. Bank of Canada Working Paper 2008-21. Ottawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu