BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Bilansowa wycena instrumentów finansowych w regulacjach polskich i międzynarodowych
Balance Valuation of Financial Instruments in Polish and International Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 301-312, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Instrumenty finansowe, Bilans, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości, Wycena bilansowa
Financial statements, Financial instruments, Balance sheet, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act, Balance valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Instrumenty finansowe stanowią istotny składnik majątku jednostki, a w konsekwencji, podstawowego elementu sprawozdania finansowego jakim jest bilans. Z punktu widzenia realizacji celu sprawozdań finansowych, którym jest dostarczanie informacji na temat pozycji finansowej jednostki, wyników działalności i przepływów pieniężnych, przydatnych przy podejmowaniu decyzji, bardzo ważna jest prawidłowa wycena instrumentów finansowych. Problematykę instrumentów finansowych reguluje ustawa o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR 32, MSR 39) oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7. Treść rozporządzenia w znacznym stopniu pokrywa się z postanowieniami MSR 32 i MSR 39. Jednak w przypadku wyceny bilansowej można zauważyć istotne, wpływające na efekt końcowy wyceny różnice, dotyczące chociażby sposobu ustalania wartości godziwej czy metod wyceny aktywów finansowych. Odmienne w stosunku do rozporządzenia i międzynarodowych standardów uregulowania, dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, zawiera ustawa o rachunkowości. Dopuszczone ustawą o rachunkowości metody wyceny instrumentów finansowych opierają się na dwóch wariantach: zasadzie ostrożnej wyceny i wycenie rynkowej bądź na warunkach transakcji rynkowej.(abstrakt oryginalny)

Financial instruments constitute the significant component of an economic entity's assets and, as a consequence, the basic element of financial statement in the form of a balance sheet. From the point of view of meeting the objective of financial assets preparation, i.e. providing information about company's financial standing, the results of conducted activities and cash flows, useful in decision making process, the correct valuation of financial instruments turns out to be of crucial importance. The problems of financial instruments are regulated by The Accounting Act and the Ministry of Fi- nance Regulation on detailed rules for the recognition, valuation methods, disclosures and methods for presenting financial instruments, International Accounting Standards (IAS 32, IAS 39) and International Financial Reporting Standard 7. The content of the Regulation agrees, to a large extend, with the provisions of IAS 32 and IAS 39. However, in case of balance sheet valuation significant differ- ences may be noticed, which influence the final effect of valuation, referring eg. to the manner of cal- culating fair value, or methods for financial assets valuation. The Accounting Act includes different provisions as compared to the Regulation and International Accounting Standards, referring to classi- fication and valuation of financial instruments. Methods of financial instruments valuation included in the Act are based on two variants: prudence principle and appraised market value, or on market transaction provisions.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gajek P., Naczyński R.: Instrumenty finansowe - podstawowe definicje i klasyfikacje, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 7-8.
  2. Gos W.: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, MSR 32, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom II, MSR 39, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 14, poz. 176 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu