BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Tadeusz (Politechnika Wrocławska), Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska)
Title
Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys?
Is there a Crisis of Value Paradigm?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 315-326, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wartość ekonomiczna, Teoria ekonomii, Rynek kapitałowy
Enterprise value, Economic value, Economic theory, Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule autorzy, na osnowie Kuhnowskiej teorii rozwoju nauki, podejmują dyskusję nad tym, czy paradygmat ekonomicznej wartości przedsiębiorstw, wyjaśnianej za pomocą metod zdyskontowanych strumieni pieniężnych, jest nadal aktualny i pozwala wyjaśnić zmiany radykalnych przeszacowań wartości, jakie mają obecnie miejsce na światowych giełdach. Autorzy stawiają pytanie: czy obecna sytuacja na giełdach nie jest sygnałem, że obecny paradygmat wymaga zmiany? Czy nie czas uzgadniać nowy paradygmat? Co według Kuhnowskiej teorii oznacza okres nauki rewolucyjnej.(abstrakt oryginalny)

The authors, on the basis of Kuhn's theory of science development, discuss whether the paradigm of economic value estimated by discounted cash flow method is still valid and can explain the current changes of radical overestimation of values. The authors ask the question whether the current situation on the stock markets is not a signal that the current paradigm needs to be changed. Should we begin to establish new paradigm? - according to Kuhn's theory it would mean a period of revolutionary science.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Cieślak A.: Behawioralna ekonomia finansowa Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w  nowoczesnej teorii finansów, Materiały i Studia, NBP, Warszawa 2003, Zeszyt nr 165.
 2. Czekaj J.: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. PWN, Warszawa 2008.
 3. Dempsey M.J.: Corporate Financial Management: Time to Change the Cost of Capital Paradigm? "Critical Perspectives on Accounting" 1996, Vol. 7, nr 6.
 4. Dębski W.: Rynek finansowy ijego mechanizmy. Podstawy teorii ipraktyki. PWN, Warszawa 2005.
 5. Easterby-Smith M., Thorpe R., Jackson P.R.: Management Research. SAGE, Los Angeles 2008.
 6. Fama E.F., French K.R.: The Cross-Section of Expected Stock Returns. "The Journal of Finance" 1992, nr 2.
 7. Goetzmann W.N., Garstka S.J.: The Development of Corporate Performance Measure: Benchmarks Before EVA™ "Yale ICF Working Paper" 1999, nr 99-06, http://ssrn.com/abstract=170674.
 8. Guba E.G., Lincoln Y.S.: Competing Paradigms In Qualitative Research. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln: Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994.
 9. Hirshleifer J.: On the Theory of Optimal Investment Decision. "The Journal of Political Economy" 1958, vol. 66, nr 4.
 10. Jodkowski K.: Wspólnoty uczonych, paradygmaty, rewolucje naukowe, Realizm. Racjonalność. Relatywizm. T. 22, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990.
 11. Lorie J.H., Savage L.J.: Three Problems in Rationing Capital. "The Journal of Business" 1955, vol. 28, nr 4.
 12. Lutz F., Lutz V.: The theory of investment of the firm, Princeton University Press. New Jersey 1951.
 13. Modigliani F., Miller M.H.: The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment. "The American Economic Revue" 1958, vol. 48, nr 3.
 14. Parker R.H., Discounted Cash Flow in Historical Perspective. "Journal of Accounting Research" 1968, vol. 6, nr 1.
 15. Rutgers M.: Be rational! But what does it mean? "Journal of Management History" 1999, Vol. 5, nr 1.
 16. Solomon E.: The Arithmetic of Capital-Budgeting Decisions. "The Journal of Business" 1956, vol. 29, nr 2.
 17. Thaler R.: The End of Behavioral Finance. "Financial Analysts Journal" 1999, vol. 55, nr  6.
 18. Walentowicz H.: Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera, "Nowa krytyka. Czasopismo filozoficzne" (on line),http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article79, (dostęp 15.02.2009).
 19. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu