BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zysk w kształtowaniu wartości banku
The Profit in Forming of Value of Bank
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 337-345, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zysk, Bankowość, Banki, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana
Profit, Banking, Banks, Creating company's value, Economic Value Added (EVA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W naukach ekonomicznych banki traktowane są jako przedsiębiorstwa, dążące do maksymalizacji osiąganych zysków. W rzeczywistości gospodarczej banki funkcjonują natomiast w odmiennych warunkach niż zwykłe przedsiębiorstwa. Ich działalność jest uwarunkowana licznymi normami i regulacjami ostrożnościowymi m.in. w celu zniwelowania występowania ryzyka bankowego. Ze względu na występujące ryzyko, a także niestabilności gospodarki jako główny cel działalności banków powinno stosować się kryterium maksymalizacji majątku akcjonariuszy, a więc wzrost wartości banku. Ekonomiczna wartość dodana jest kategorią, która bazuje na wyniku księgowym, ale dodatkowo uwzględnia pominięty w rachunkowości finansowej koszt kapitału własnego. Celem opracowania było określenie kształtowania się ekonomicznej wartości dodanej w wybranych bankach komercyjnych w Polsce, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń, w latach 2001-2007, wybrane banki w większości charakteryzowały się dodatnim wskaźnikiem EVA z tendencją wzrostową. Świadczy to o generowaniu oraz podnoszeniu przez te banki wartości dodanej, jak również o uwzględnieniu w celach polityki funkcjonowania banków działań nakierowanych na podniesienie ceny akcji.(abstrakt oryginalny)

In economic sciences banks are treated as enterprise, which main aim is maximization of achieve profits. However, banks function in different economic conditions than ordinary enterprises. Activity of bank is predefined by norms and regulations. From the point of view of taking a stand risk, as well as instability of economy it is obliged to apply main purpose of activity of bank criterion of maximization of property of shareholder - market value of bank. Economic value added (EVA) is category, which is based on result accountant and cost of net worth includes also. The aim of elaboration was determination of economic value added' forming in commercial banks in Poland. On base of carried enumeration, in years 2001-2007, banks were characterized to majority with upward trend positive index of EVA. It shows that banks generating of value added, as well as about taking into consideration for policy of functioning bank to operation aims on elevation of price of shares. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Capiga M., Harasim J., Szustak G.: Finanse banków. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2005.
 2. Dzida T.: Rachunek efektywności w bankach komercyjnych działających w Polsce. "Bank i  Kredyt" 2006, nr 3.
 3. Freixas X., Rochet J.Ch.: Mikroekonomia bankowa. Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.
 4. Gostomski E., Zdanowski K.: Cel właściciela. "BANK" 1999, nr 6.
 5. Heffernan S.: Nowoczesna bankowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 7. Kapitał finansowy banków. Red. I. Pyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 8. Kimball R.C.: Economic Profit Performance Measurement In Banking. "New England Economic Review" 1998, nr 7-8.
 9. Marcinkowska M.: Ocena działalności instytucji finansowych. Difin, Warszawa 2007.
 10. Marcinkowska M.: Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 11. Matten C.: Managing Bank Capital. John Wiley & Sons, second edition, Chichester 2000.
 12. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Red. E. Bogacka-Kisiel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 13. Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego w 2007 roku. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 14. Wycena i zarządzania wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 15. Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu