BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie zakładu pracy chronionej "X"
Managing the Goodwill in Protected Work "X"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 371-382, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zakład pracy chronionej, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana
Supported employment enterprise, Value Based Management (VBM), Economic Value Added (EVA)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zakłady pracy chronionej są specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Podstawowym celem ich funkcjonowania jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Zwiększone ryzyko funkcjonowania tych podmiotów jest rekompensowane przez instrumenty pomocy finansowej ze strony państwa. Optymalna struktura zatrudnienia wpływa na optymalizację wykorzystania pomocy finansowej, wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, a w efekcie wzrost wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Bets of protected work are the peculiar form of lead of the business activity in Poland. With primary object of their functioning handicapped persons' professional activation is. Increased risk of functioning of these subjects is being compensated the financial support by tools from the page of the state. The optimal structure of employment is influencing the optimisation of the usage of the financial support, the increase in the remaining operating income, but in the effect increase in the goodwill.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Accounting Principles Board. Option No 17. Intangible Assets. AFCPA, Nowy Jork 1970.
 2. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej: koncepcje - systemy - narzędzia. FRRwP, 2002.
 3. Cwynar A., Cwynar W.: Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej. W: Wycena izarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2005.
 4. Czekaj J., Dreszer Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa 2001.
 5. Dudycz T.: Strategie zarządzania kapitałem wiedzy. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Absolwent Sp. z o. o., Łódź 2003.
 6. Helfert E.A.: Techniki analizy finansowej. PWE Warszawa 2004.
 7. Jaki A., Rojek T.: Zarządzanie wartością a kreowanie rozwoju przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Absolwent Sp. z o. o., Łódź 2003.
 8. Knight J.: Value Based Management. MC Graw-Hill, 1998.
 9. Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstu. Wyd 5. AE Katowicach, 2002.
 10. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Mathur S., Kenyon A.: Creating Value. Butterworth - Heinemann, 1977.
 12. Paliwoda-Natiolańska A.: Przedsiębiorstwo zrównoważone. W: Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Red. E. Skrzypek. UMCS w Lublinie, Lublin 2002.
 13. Sawicka J., Marcinkowska E.: Nośniki wartości struktury kapitałowej - koszty bankructwa. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Red. J. Bieliński. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003.
 14. Statement of Standard Accouting Practice. No 22. Accounting for Goodwill, Londyn 1984.
 15. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych. Dz.U. 1997, nr 776, poz. 123 z późn. zm.
 16. Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu