BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machnik Dorota
Title
Specyfika audytu wewnętrznego w jednostkach sądownictwa powszechnego
Specificity of Internal Audit in Courts of Common Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 221-231, Rys., tab., bibliogr. poz. 16
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny
Public finance sector, Accounting, Internal control, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Państwo realizuje swoje zadania poprzez jednostki sektora publicznego. Sektor publiczny powinien funkcjonować efektywnie, stabilnie i sprawiedliwie. Sądy, jako jednostki sektora finansów publicznych, zostały objęte obowiązkiem przeprowadzania audytu wewnętrznego. W artykule przedstawiono strukturę sądownictwa w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sądownictwa powszechnego oraz organizację i zadania komórek audytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The State performs its duties through units of the public sector. The public sector should fulfill its duties effectively, stably and justly. Courts, as units of the public finance sector, have been obliged to performing internal audit. The paper presents the structure of the Polish jurisdiction, legal basis of performing internal audit in common of courts law and the organizations and tasks of internal audit units. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Garlicki L.: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2001.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r., (Dz.U. Nr 78, poz.483).
 3. Komdorfer W., Peez L.: Einfiihrung in das Priifiings und Revisionswesen, Gabler Yerlag, Wiesbaden 1993.
 4. Kubik A.: Audyt wewnętrzny w nowych krajach członkowskich oraz kandydują-cych do Unii Europejskiej, Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielo¬nej Górze, 2005, nr 1/35.
 5. Maguire L. K.: What Promise Does Industrial Engineering Hołd for Intemal Auditing?, The Intemal Auditor, Febmary 1978.
 6. Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M.: Współczesna analiza finansowa, Zakamycze, Kraków 2004.
 7. Moczydłowska W.: Standardy audytu wewnętrznego, "Gazeta Prawna" 2004r., nr 204 (1313).
 8. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej. Ministerstwo Finansów, marzec 2003.
 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249).
 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. Nr 117, poz. 742).
 11. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, Warszawa 1995.
 12. Strona internetowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - www.ukie.gov.pl.
 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070).
 15. Włodyka S.: Ustrój organów ochrony prawnej, PWN, Warszawa 1968.
 16. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 roku sygn. akt Kp 2/05 (M.P. nr 69, poz. 962).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu