BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Dokumenty źródłowe audytu ekologicznego
Source Documents of Environmental Audit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 233-251, Tab., bibliogr. poz. 20
Keyword
Rachunkowość, Ekologia, Benchmarking
Accounting, Ecology, Benchmarking
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt ekologiczny ma ograniczyć negatywne skutki działalności ludzkiej. Jest on najczęściej realizowany w ramach audytu finansowego, korzystając z danych ewidencyjnych i sprawozdawczych jednostek. W artykule zaprezentowano źródła informacji ekologicznej oraz wskazano na zalecane w literaturze i przez komisję europejską informacje, które można pozyskać z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej oraz raportów rocznych. (abstrakt oryginalny)

Environmental audit is to reduce negative effects of human activities. It is the most frequently performed as apart of financial audit, with use of information receiver from the accounts and financial statement of entities. The paper presents the sources of environmental information and points at the range of information recommended in the literature and by the European Commission, which can be obtained from the balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, notes to the financial statement and annual reports. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczyk W.: Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów, Problemy ekologii, nr 1, 2000.
 2. Adamczyk W.: Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.
 3. Broniewicz E., Poskrobko B.: Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 4. Famielec J.: Rachunki ekonomicznych nakładów i wydatków inwestycyjnych w świetle sprawozdawczości finansowej [w:] Sprawozdawczość i rewizja finanso¬wa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, praca zbiorowa pod red. B. Micherdy, Kraków 2003.
 5. Fomer H., Gabel L., Opschoor H.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 6. Hellich E., Paszula M.: Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości pod red. B. Micherdy, Kraków 2001.
 7. Kuśmierski K. S.: Rachunkowość środowiskowa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1 (57), 2000.
 8. Majchrzak I., Łagodzki P.: Audyt ekologiczny jako element audytu wewnętrznego [w:] Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Zeszytu Naukowe nr 475 Prace Katedry Ra-chunkowości nr 29, Szczecin 2007.
 9. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Marcinkowski P.: Informacja ekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 618, Kraków 2003.
 11. Marszał E.: Propozycje rozwiązań w zakresie rachunkowości zasobów środowiska naturalnego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999, Nr 48.
 12. Poskrobko B.: Rola informacji w zarządzaniu środowiskiem [w:] Gospodarka -Środowisko przyrodnicze - Informacje, Wrocław 1996.
 13. Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 761/2001AVE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie dobrowolnego uczestnictwa organizacji we wspólnotowym programie EMAS, OJ 114,24/04/2001, p. 0001 z póź. zm.
 15. Sej-Kolasa M.: Podstawy zarządzania informacją o środowisku. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 16. Stawiany W.: Bank informacji coraz bogatszy, Ekoprofit 1998, Nr 12 (27).
 17. Thompson S., Therivel R.: Environmental Auditing, School of Biological and Molecular Sciences and Planning, Oxford Polytechnic, Working paper No. 130.
 18. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzadzania i audyt (EMAS), Dz. U. Nr 70, poz. 631.
 19. Wskaźniki ekorozwoju praca zbiorowa pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 20. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ujmowania, wyceny i ujawniania informacji na temat środowiska naturalnego w rocznych sprawozdaniach finansowych i w rocznych raportach firm. Dziennik Ustaw Wspólnot Europejskich OJ 156/33 EN, z dnia 13 czerwca 2001r. [w:] Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 5 - styczeń 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu