BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw rolniczych
Measurement and Evaluation of Agriculture Enterprises Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 441-450, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Pomiar efektywności, Przedsiębiorstwo rolne, Rolnictwo, Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Efficiency measurement, Agricultural enterprises, Agriculture, Accounting, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problem pomiaru i oceny wyników przedsiębiorstw ma charakter uniwersalny. W kreowaniu wiarygodnego i rzetelnego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstw najważniejszą rolę odgrywa rachunkowość. Opracowanie międzynarodowego standardu rachunkowości dotyczącego rolnictwa otworzyło drogę do tworzenia jasnych i przejrzystych zasad pomiaru i oceny wyników działalności przedsiębiorstw rolniczych. Wydaje się, że istnieje możliwość budowy zintegrowanych systemów ewidencji (ex post) oraz planowania (ex ante) na potrzeby zarządzania w rolnictwie.(abstrakt oryginalny)

Measurement and evaluation of agriculture enterprises results as a scientific problem has an universe character. It is worth mentioning, that accounting plays a key role in creating reliable and true view of enterprises activity. Moreover, creation of International Accounting Standards I Agriculture field has opened a new way for fix clear and transparency rules of measure and asessement agriculture companies results. It seems, that there is an opportunity to build integrated evidence systems (ex post) as well as planning (ex ante) for needs of management in agriculture.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jarugowa A.: Międzynarodowy standard rachunkowości rolniczej. Proces tworzenia. "Rachunkowość" 1996, nr 10.
  2. Kondraszuk T.: System skomputeryzowanej rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym. Praca doktorska. SGGW, Warszawa 1991.
  3. Kondraszuk T.: Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN i MSR 41 "Rolnictwo". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i  Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66 (2008). Wydawnictwa SGGW, Warszawa 2008.
  4. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) obejmujące międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r. Tom I i II. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Fundacja Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF) 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu