BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiany w zakresie audytu wewnętrznego W jednostkach sektora finansów publicznych i ich ocena
Changes in Within the Domain of Internal Audit in Units of the Public Finance Sector and Their Assessment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 295-309, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny
Public finance sector, Accounting, Internal control, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany dokonane w latach 2002 - 2008 w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W szczególności negatywnie oceniono likwidację stanowiska Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów i Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na audytora wewnętrznego oraz wprowadzenie audytu zleconego przez Premiera, Ministra Finansów i Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents changes made in the domain of internal audit between in units of the public finance sector from 2002 until 2008. The particularly negatively assessed changes are the elimination of the post of the Chief Inspector of Internal Audit in the Ministry of Finance, and the Examination Commission for internal auditors as well as introducing audit ordered by the Prime Minister, the Minister of Finance and the Chief Inspector of the Treasury Control. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Durbajło - Mrowieć M, Restrukturyzacja jako metoda ujawniania wewnętrznej wartości zakładu opieki zdrowotnej, w: Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, Nr 478.
  2. Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jsip" i ,""Karty audytu wewnętrznego w jsfp", Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 70.
  3. Kuc R.B., Kontrola i audyt w sektorze publicznym, kierunki zmian. Wydawnictwo PTM, Warszawa 2007.
  4. Płaszczyk A., Audyt wewnętrzny obecnie. Rachunkowość - audytor. Warszawa 2008, Nr 8.
  5. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich 2006/1083 z dnia 11 lipca 2006r. o ustanowieniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietna 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, Dz. U. Nr 61, poz. 378.
  7. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu